Wersja nieobowiązująca z dnia

Wychowawca (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Kierownik Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie
 ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze:

WYCHOWAWCA.

 

Nazwa i adres jednostki: Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie,
ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda.

 

Wymagania obligatoryjne wynikające z art. 26-27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. Kwalifikacje
  • wykształcenie wyższe:
   • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
   • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
  • co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. Warunki, które muszą zostać spełnione łącznie przez kandydata:
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona;
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania fakultatywne:

 • Posiadanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania świetlicy terapeutycznej;
 • Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, empatia, wyrozumiałość, spostrzegawczość, otwartość, brak uprzedzeń, podzielność uwagi, umiejętność pracy w zespole;
 • Mile widziane studia magisterskie z socjoterapii, studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne w zakresie socjoterapii;
 • Zdolności animacyjne.

Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

 1. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi.
 2. Prowadzi prawidłowo i systematycznie dokumentację obowiązującą w Świetlicy, w tym indywidualną dokumentację wychowanków oraz konstruuje indywidualny program korekcyjny.
 3. Realizuje indywidualny program korekcyjny zgodnie z indywidualnymi potrzebami wychowanków.
 4. Nawiązuje i utrzymuje kontakt z rodziną wychowanka/osobami dla niego znaczącymi, udziela jej wsparcia i pomocy w zakresie możliwym do wykonania.
 5. Pomaga wychowankom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i wspiera rozwój ich zainteresowań, propaguje zdrowy styl życia.
 6. Zapewnia wychowankom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji; świadomie organizuje warunki do odkrywania pozytywnych cech charakteru i mocnych stron oraz eliminowania zachowań aspołecznych.
 7. Doskonali swoje umiejętności, podnosi poziom wiedzy merytorycznej, dzieli się ze współpracownikami swoją wiedzą.
 8. Współpracuje z całą kadrą Świetlicy stosownie do zakresu różnych zadań oraz z przedstawicielami instytucji działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

Warunki pracy:
Umowa o pracę - 1 etat, praca od poniedziałku do piątku, godziny pracy wychowawcy: 12:00-20:00 (w trakcie roku szkolnego) oraz 8:00-16:00 (dni wolne od nauki szkolnej: wakacje, ferie, dni okołoświąteczne). Praca w pomieszczeniach świetlicy.
Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 1. CV.
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy (świadectwo pracy) – do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, świadectwo ukończenia szkoły) – do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności  – do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, ani władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
 9. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wychowawca w Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie.
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów aplikacyjnych potwierdzających spełnianie wszystkich obligatoryjnych wymogów na stanowisku wychowawca:

 • osobiście w Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie w godzinach pracy placówki,
 • za pośrednictwem poczty na adres Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie, ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda, w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko wychowawca w Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie”, z adresem zwrotnym nadawcy, w terminie do dnia 27 września 2021 roku do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie).

Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie oraz na stronach internetowych: swietlicaostroda.bip.gov.pl/ i bip.powiat.ostroda.pl/ (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę zostaną poinformowane telefonicznie. Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane. Dokumenty nieodebrane w terminie miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji zostaną zniszczone.

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Kierownik Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie
Anna Grzymowicz

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.