Wersja obowiązująca z dnia

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Masz kłopoty...zgłoś się do Rzecznika Konsumentów

Szanowni konsumenci, jeżeli sprzedawca odmawia przyjęcia reklamacji, zakupiony towar jest wadliwy lub uszkodzony, umowa zawarta z wykonawcą jest nie dotrzymywana, jeśli nie godzisz się na powyższe sytuacje i chcesz dochodzić swoich praw, może Ci w tym pomóc Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ostródzie.
Na podstawie art.4 ust 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) do zadań powiatu należy ochrona praw konsumentów. Zadania te, zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Rzecznik interesantów przyjmuje od poniedziałku do piątku w budynku przy ulicy Jana III Sobieskiego 5 (koszarowiec) w poniedziałki od 8:00 do 15:30 w pozostałe dni w godzinach pracy urzędu. 
Zgłaszając się osobiście proszę zabrać ze sobą wszelkie dokumenty mające wpływ na sprawę (umowę sprzedaży, paragon zakupu, faktury VAT, korespondencję prowadzoną z przedsiębiorcą, itp.). 
Można również kontaktować się telefonicznie (89 642-98-63) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej rzecznik.konsumentow@powiat.ostroda.pl

 

Z pomocy rzecznika mogą korzystać mieszkańcy gmin:

Miłakowo, Morąg, Małdyty, Łukta, Miłomłyn, Ostróda (miasto i gmina),Grunwald, Dąbrówno.

 

Kierując sprawę do rzecznika należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem dokumentów mających wpływ na sprawę (umowę sprzedaży, paragon zakupu, faktury VAT, korespondencję prowadzoną z przedsiębiorcą, itp.).

 

Wzór wniosku oraz pozostałych pism w załączniku.

 

Zadania rzecznika.

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

 

Art. 42.
1. Do zadań rzecznika konsumentów należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

 

UWAGA! 

Z dniem 25 grudnia 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta {Dz. U. 2014 poz. 827). W oparciu o nowe przepisy rozpatrywane są umowy zawarte z datą 25.12.2015 i późniejsze. Umowy zawarte przed 25.12.2014 r. rozpatrywane są o ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego {Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.}.

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany prawa konsumenckiego znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wpisując adres: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny {Dz.U. z 2017, poz. 489 t. j. z późn.  zm.}.
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego {Dz. U. z 2016, poz. 1822 t. j.}.
 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2017r. o ochronie konkurencji i konsumentów {Dz.U. z 2017, poz.229}.
 4. Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta { Dz.U. z 2017, poz. 683 t. j.}.
 5. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym  {Dz.U. z 2016, poz. 813 t. j. z późn.  zm.}.
 6. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązaniu sporów konsumenckich {Dz.U. z 2016, poz.1823}.
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych {Dz.U. z 2016, poz.187 t. j. z późn. zm.}.
 8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne {Dz. U. z 2017, poz. 220 t.j.}.
 9. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne {Dz. U. z 2016, poz. 1489 t.j.}.
 10. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe {Dz. U. z 2016, poz. 113}.
 11. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 Prawo prywatne międzynarodowe {Dz. U. z 2015, poz. 1792 t. j. art. 30}.

Poniżej znajdują się zakładki z których można uzyskać podstawowe informacje dotyczące sprzedaży konsumenckiej oraz pobrać wzory pism, umów, pozwów itp.

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym -w załaczniku

 1. Dane uzupełniające stron (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 2. Odpowiedź na pozew (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 3. Pismo zawierające wnioski dowodowe (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 4. Pozew sądowy (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 5. Pozew wzajemny (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 6. Sprzeciw od nakazu zapłaty (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 7. Zapis na sąd polubowny (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)


Pozostałe wzory pism -w załączniku

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 3. Protokół reklamacyjny (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 4. Umowa komisu (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 5. Umowa kupna - sprzedaży (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 6. Umowa lombardowa (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 7. Umowa najmu lokalu mieszkalnego (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 8. Umowa o dzieło wzór A (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 9. Umowa o dzieło wzór B (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 10. Wniosek do inspekcji handlowej
 11. Wniosek o interwencję rzecznika (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 12. Wzór - rozwiązanie umowy przedwstępnej (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 13. Wzór umowy przedwstępnej (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 14. Wzór wezwania do usunięcia wad dzieła w określonym terminie (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)
 15. Zgłoszenie niezgodności towaru z umową-wzór (Kliknij aby pobrać, plik DOCX)


Przydatne informacje dla konsumentów (ciekawostki).

Załączniki