Wersja obowiązująca z dnia

Zadania Wydziału Budownictwa, Architektury i Inwestycji

 Funkcję Dyrektora  Wydziału Budownictwa i Architektury sprawuje - Daniel Ruciński

Wydział Budownictwa i Architektury nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.

Do zakresu działania Wydziału Budownictwa i Architektury należy w szczególności:
 

 1. prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. przekazywanie organom nadzoru budowlanego pozwoleń na budowę wraz z egzemplarzem projektu, decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów Prawa Budowlanego oraz zawiadomienie tych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 3. stwierdzenie spełnienia wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego i użytkowego w formie zaświadczeń,
 4. wykonywanie sprawozdań dla GUS, Wojewody i GUNB,
 5. przygotowanie decyzji o zmianie bądź uchyleniu pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
 6. przygotowywanie opinii do projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części dotyczącej Powiatu,
 7. wydawanie pozwoleń na budowę i zatwierdzanie dokumentacji technicznej,
 8. stwierdzanie wygaśnięcia, uchylenie lub zmiany pozwolenia na budowę,
 9. wydawanie pozwoleń na wykonywanie robót rozbiórkowych,
 10. wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części,
 11. udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 12. przenoszenie pozwoleń na budowę na inną osobę,
 13. przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wydawanie dzienników budów,
 14. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym w zakresie zadań należących do kompetencji samorządu powiatowego,
 15. wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i ich wyposażeniu technicznym,
 16. stwierdzenia w formie zaświadczenia spełnienia wymagań dotyczących samodzielnych lokali mieszkalnych,
 17. prowadzenie postępowania w zakresie przekwaterowania lokatorów z lokali mieszkalnych,
 18. nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 19. opracowanie Powiatowego Programu Ochrony nad Zabytkami,
 20. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub napisów,
 21. określanie warunków działalności budowlanej na terenie zabytkowych układów urbanistycznych i zabytkowych zespołów budowlanych,
 22. wnioskowanie o przejęcie na własność Skarbu Państwa zabytku nieruchomego,