Wersja obowiązująca z dnia

Kompetencje i zadania Zarządu Powiatu w Ostródzie

Zgodnie z art.32, ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm) do zadań zarządu powiatu należy:

  1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
  2. wykonywanie uchwał rady,
  3. gospodarowanie mieniem powiatu,
  4. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.
Zarząd wykonuje zadania przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.