Uchwała w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Budżet
Wersja z dnia

Uchwała w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej.

UCHWAŁA Nr XXXIX/307/2014

Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 29 października 2014 r.

 

 

w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej

 

Na- podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885 z późn. zm.)  Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Zarządowi Powiatu.
 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o których mowa w § 3, Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
 3. Zarząd Powiatu umożliwia zapoznanie się z projektem uchwały budżetowej mieszkańcom i wszystkim podmiotom działającym na terenie powiatu poprzez zamieszczenie projektu uchwały budżetowej na stronie www.bip.powiat.ostroda.pl.
 4. Projekt budżetu sporządza się w szczegółowości dział, rozdział, paragraf.

 

§ 2

 

Ustala się następujący zakres obowiązków jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych inspekcji i straży oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Ostródzkiego:

 1. przyjęcie przez Zarząd Powiatu założeń i jednolitych zasad oraz wskaźników do opracowania materiałów do opracowania wstępnych projektów planów finansowych (wskaźniki obowiązujące do opracowania planów jednostkowych, założenia szczegółowe obejmujące sposób opracowania materiałów planistycznych, wzory formularzy i przekazanie ich kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych inspekcji i straży, naczelnikom wydziałów i kierownikom samodzielnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego) w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
 2. kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych inspekcji i straży, naczelnicy wydziałów, kierownicy samodzielnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego opracowują i przekazują Skarbnikowi Powiatu materiały wymienione w pkt 1) do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy,
 3. radni przeprowadzają konsultacje społeczne zapoznając się z opiniami i potrzebami mieszkańców,
 4. radni i komisje stałe rady mogą składać odrębne wnioski dotyczące projektu budżetu,  do Zarządu Powiatu o ujęcie zadań w budżecie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego projekt dotyczy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Wnioski powinny zawierać nazwę zadania, jego krótką charakterystykę, uzasadnienie realizacji i w miarę możliwości wnioskodawcy jego szacunkowy koszt. Wnioski podlegają weryfikacji ze strony zarządu i są włączane do projektu w miarę możliwości finansowych budżetu,
 5. Skarbnik Powiatu nadzoruje terminowość oraz kompletność składanych projektów planów finansowych, w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także prognozowane kwoty dochodów własnych, dotacji celowych z budżetu państwa, poszczególnych części subwencji ogólnej, kwot dotacji wynikających z umów i porozumień oraz obowiązujące wskaźniki, sporządza i przedstawia Zarządowi Powiatu zbiorcze zestawienia zawierające:
  • prognozowane dochody budżetu powiatu,
  • bilans potrzeb przedstawionych przez jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe inspekcje i straże, podmioty wnioskujące o dotację z budżetu powiatu na realizację jego zadań, z wyszczególnieniem zakresu dotyczącego wniosków złożonych przez radnych,
  • wydatki obligatoryjne (sztywne),
  • rozchody wynikające z zaciągniętych zobowiązań, do dnia 28 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
 6. Zarząd Powiatu analizuje otrzymane materiały i na tej podstawie:
  • ustala wielkość prognozowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu, przychodów i rozchodów, źródła pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu,
  • formułuje uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

§ 3


Zarząd Powiatu   przedkłada   wraz   z   projektem   uchwały   budżetowej   materiały informacyjne, które obejmują:

 1. omówienie dochodów z poszczególnych źródeł,
 2. omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, w tym:
  • wydatków bieżących,
  • wydatków majątkowych, ze wskazaniem w szczególności:
   • nazwy przedsięwzięcia,
   • roku rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia,
   • planowanych kosztów przedsięwzięcia,
   • nakładów do poniesienia w roku budżetowym;
 3. omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami rat kredytów (pożyczek), potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez powiat.

 

§ 4

 

 1. Przewodniczący Rady Powiatu w terminie 2 dni od dnia otrzymania projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi, o których mowa w § 3, przekazuje go do zaopiniowania stałym komisjom rady.
 2. Radni na posiedzeniach stałych komisji rady dokonują analizy i oceny projektu budżetu powiatu, oraz formułują opinię.
 3. Stałe komisje rady i radni w przypadku zgłoszenia wniosku z propozycją wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie budżetu zobowiązani są wskazać źródło jego sfinansowania na każdym etapie opiniowania projektu uchwały budżetowej.
 4. W przypadku złożenia  wniosku o wprowadzenia w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu powiatu, wniosek taki nie będzie mógł być uwzględniony bez zgody Zarządu Powiatu.
 5. Stałe komisje rady i radni formułują na piśmie wnioski, które przedstawiają Zarządowi Powiatu w terminie do dnia10 grudnia każdego roku.
 6. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskami komisji, dokonuje zmian, które zdaniem Zarządu Powiatu są uzasadnione, do projektu uchwały budżetowej.
 7. Ostateczną wersję projektu uchwały budżetowej, uwzględniającą zmiany, o których mowa w ust. 6, oraz zaleceń wynikających z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zarząd Powiatu przedkłada Przewodniczącemu Rady Powiatu i wszystkim radnym, najpóźniej do 15 grudnia każdego roku.
 8. Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje sesję Rady Powiatu w terminie umożliwiającym uchwalenie budżetu powiatu do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
 9. Porządek obrad sesji budżetowej powinien zawierać:
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  • odczytanie opinii poszczególnych komisji rady,
  • odczytanie  opinii   w  sprawie  projektu  budżetu  przedstawionej   przez przewodniczącego komisji właściwej do spraw budżetu,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  • głosowanie nad uchwałą budżetową.


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 6


Traci moc uchwała Nr XLV/206/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej.

 

§ 7


Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.
 


UZASADNIENIE:


Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn.zm.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku, uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu praca nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności:

 1. wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego,
 3. wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Zarząd Powiatu przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

Z uwagi na to, że uchwała Nr XLV/206/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zwierała niektóre terminy proceduralne trudne do zachowania, zdecydowano zmienić zapisy paragrafu 4 oraz dodać w paragrafie 1 pkt. 4 mówiący o szczegółowości budżetu.

Załączniki