Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej.

UCHWAŁA Nr XXXIX/307/2014

Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 29 października 2014 r.

 

 

w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej

 

Na- podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885 z późn. zm.)  Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Zarządowi Powiatu.
 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o których mowa w § 3, Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
 3. Zarząd Powiatu umożliwia zapoznanie się z projektem uchwały budżetowej mieszkańcom i wszystkim podmiotom działającym na terenie powiatu poprzez zamieszczenie projektu uchwały budżetowej na stronie www.bip.powiat.ostroda.pl.
 4. Projekt budżetu sporządza się w szczegółowości dział, rozdział, paragraf.

 

§ 2

 

Ustala się następujący zakres obowiązków jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych inspekcji i straży oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Ostródzkiego:

 1. przyjęcie przez Zarząd Powiatu założeń i jednolitych zasad oraz wskaźników do opracowania materiałów do opracowania wstępnych projektów planów finansowych (wskaźniki obowiązujące do opracowania planów jednostkowych, założenia szczegółowe obejmujące sposób opracowania materiałów planistycznych, wzory formularzy i przekazanie ich kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych inspekcji i straży, naczelnikom wydziałów i kierownikom samodzielnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego) w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
 2. kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych inspekcji i straży, naczelnicy wydziałów, kierownicy samodzielnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego opracowują i przekazują Skarbnikowi Powiatu materiały wymienione w pkt 1) do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy,
 3. radni przeprowadzają konsultacje społeczne zapoznając się z opiniami i potrzebami mieszkańców,
 4. radni i komisje stałe rady mogą składać odrębne wnioski dotyczące projektu budżetu,  do Zarządu Powiatu o ujęcie zadań w budżecie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego projekt dotyczy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Wnioski powinny zawierać nazwę zadania, jego krótką charakterystykę, uzasadnienie realizacji i w miarę możliwości wnioskodawcy jego szacunkowy koszt. Wnioski podlegają weryfikacji ze strony zarządu i są włączane do projektu w miarę możliwości finansowych budżetu,
 5. Skarbnik Powiatu nadzoruje terminowość oraz kompletność składanych projektów planów finansowych, w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także prognozowane kwoty dochodów własnych, dotacji celowych z budżetu państwa, poszczególnych części subwencji ogólnej, kwot dotacji wynikających z umów i porozumień oraz obowiązujące wskaźniki, sporządza i przedstawia Zarządowi Powiatu zbiorcze zestawienia zawierające:
  • prognozowane dochody budżetu powiatu,
  • bilans potrzeb przedstawionych przez jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe inspekcje i straże, podmioty wnioskujące o dotację z budżetu powiatu na realizację jego zadań, z wyszczególnieniem zakresu dotyczącego wniosków złożonych przez radnych,
  • wydatki obligatoryjne (sztywne),
  • rozchody wynikające z zaciągniętych zobowiązań, do dnia 28 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
 6. Zarząd Powiatu analizuje otrzymane materiały i na tej podstawie:
  • ustala wielkość prognozowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu, przychodów i rozchodów, źródła pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu,
  • formułuje uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

§ 3


Zarząd Powiatu   przedkłada   wraz   z   projektem   uchwały   budżetowej   materiały informacyjne, które obejmują:

 1. omówienie dochodów z poszczególnych źródeł,
 2. omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, w tym:
  • wydatków bieżących,
  • wydatków majątkowych, ze wskazaniem w szczególności:
   • nazwy przedsięwzięcia,
   • roku rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia,
   • planowanych kosztów przedsięwzięcia,
   • nakładów do poniesienia w roku budżetowym;
 3. omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami rat kredytów (pożyczek), potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez powiat.

 

§ 4

 

 1. Przewodniczący Rady Powiatu w terminie 2 dni od dnia otrzymania projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi, o których mowa w § 3, przekazuje go do zaopiniowania stałym komisjom rady.
 2. Radni na posiedzeniach stałych komisji rady dokonują analizy i oceny projektu budżetu powiatu, oraz formułują opinię.
 3. Stałe komisje rady i radni w przypadku zgłoszenia wniosku z propozycją wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie budżetu zobowiązani są wskazać źródło jego sfinansowania na każdym etapie opiniowania projektu uchwały budżetowej.
 4. W przypadku złożenia  wniosku o wprowadzenia w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu powiatu, wniosek taki nie będzie mógł być uwzględniony bez zgody Zarządu Powiatu.
 5. Stałe komisje rady i radni formułują na piśmie wnioski, które przedstawiają Zarządowi Powiatu w terminie do dnia10 grudnia każdego roku.
 6. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskami komisji, dokonuje zmian, które zdaniem Zarządu Powiatu są uzasadnione, do projektu uchwały budżetowej.
 7. Ostateczną wersję projektu uchwały budżetowej, uwzględniającą zmiany, o których mowa w ust. 6, oraz zaleceń wynikających z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zarząd Powiatu przedkłada Przewodniczącemu Rady Powiatu i wszystkim radnym, najpóźniej do 15 grudnia każdego roku.
 8. Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje sesję Rady Powiatu w terminie umożliwiającym uchwalenie budżetu powiatu do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
 9. Porządek obrad sesji budżetowej powinien zawierać:
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  • odczytanie opinii poszczególnych komisji rady,
  • odczytanie  opinii   w  sprawie  projektu  budżetu  przedstawionej   przez przewodniczącego komisji właściwej do spraw budżetu,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  • głosowanie nad uchwałą budżetową.


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 6


Traci moc uchwała Nr XLV/206/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej.

 

§ 7


Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.
 


UZASADNIENIE:


Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn.zm.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku, uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu praca nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności:

 1. wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego,
 3. wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Zarząd Powiatu przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

Z uwagi na to, że uchwała Nr XLV/206/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zwierała niektóre terminy proceduralne trudne do zachowania, zdecydowano zmienić zapisy paragrafu 4 oraz dodać w paragrafie 1 pkt. 4 mówiący o szczegółowości budżetu.

Załączniki