Wersja obowiązująca z dnia

Zadania Rzecznika Konsumentów

Powiatowego Rzecznika Konsumentów nadzoruje bezpośrednio Starosta.

Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
 

  1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  2. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  3. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  4. współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
  5. żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w wypadkach przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.
  6. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w przepisach odrębnych.

Załączniki