Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Informacja
Wersja z dnia

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

ul. Władysława Jagiełły 1

14-100 Ostróda
NIP:741-18-87-468  
REGON 511398725

Telefony: 
SEKRETARIAT –89-646-06-40, 89-646-52-24
CENTRALA – 89-646-06-00

strona internetowa:www.szpital-ostroda.pl


Prezes Zarządu  -  Jacek Dudzin

Prokurent – Małgorzata Zalewska

 

,,Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna’’ ( nazwa skrócona: ,,Szpital w Ostródzie S.A’’.) jest spółką prawa handlowego utworzoną przez Powiat Ostródzki, który jest właścicielem 100% akcji spółki.

 

Organy Spółki

Zarząd - Szpital w Ostródzie S.A. - Zarząd jest jednoosobowy, funkcje Zarządu pełni Prezes Zarządu.
Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz, prowadzenie wszystkich spraw Spółki i zarządzanie jej majątkiem.
W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:

 1. występowanie w imieniu Spółki i reprezentowanie jej wobec władz, urzędów, instytucji i osób trzecich,
 2. uchwalanie podziału pracy pomiędzy członków Zarządu,
 3. przydzielanie pracownikom Spółki stanowisk pracowniczych oraz ustalanie wynagrodzenia w oparciu o obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania i regulamin,
 4. przyznawanie nagród i nakładanie kar na pracowników Spółki,
 5. zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,
 6. opracowywanie planów pracy,
 7. sporządzanie projektów techniczno-ekonomicznych i finansowych,
 8. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
 9. proponowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz przygotowywanie projektów uchwał,
 10. składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia,
 11. sporządzanie bilansu Spółki i składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu,
 12. składanie wniosków dotyczących zasad podziału zysku oraz terminów wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat,
 13. branie udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu,
 14. opracowywanie projektów, regulaminów i innych aktów prawnych w zakresie działania Spółki,
 15. udostępnianie żądanych materiałów Radzie Nadzorczej i innym organom Spółki.


Rada Nadzorcza
Radę Nadzorczą Szpitala w Ostródzie S.A. powołuje Walne Zgromadzenie Spółki. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań:

 • Zarządu z działalności Spółki,
 • finansowego za ubiegły rok obrotowy

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących  sprawować swoich czynności.

Walne Zgromadzenie      
Funkcję Walnego Zgromadzenia Szpitala w Ostródzie S.A. pełni Zarząd Powiatu w Ostródzie.


W celu:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia,
 • prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,
 • realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych


Szpital w Ostródzie S.A. utworzył i prowadzi:

 

Centrum Zdrowia MEDICA - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
( nazwa skrócona: Centrum Zdrowia MEDICA )
14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1


 

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w następujących formach opieki zdrowotnej:

 1. ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 2. stacjonarnej opieki zdrowotnej,
 3. pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego,
 4. programów zdrowotnych,
 5. profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 6. diagnostyki medycznej
 7. 7) rehabilitacji leczniczej.

 

W strukturze organizacyjnej Zakładu wyróżnia się:
Dział Medyczny obejmujący:

 1. oddziały szpitalne ( wewnętrzny, dziecięcy, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, laryngologii, ginekologii, położniczy i noworodkowy, zakaźny, ratownictwa medycznego, intensywnej terapii ),
 2. pracownie diagnostyczne,
 3. poradnie specjalistyczne,
 4. pomoc doraźną i ratownictwo medyczne,
 5. rejestr usług medycznych i statystykę medyczną.

Dział obsługi i zaopatrzenia.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie osobom uprawnionym w rozumieniu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w zakresie i w ramach środków określonych umową zawartą przez Narodowy Fundusz Zdrowia z Zakładem jako świadczeniodawcą.
Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych za częściową odpłatnością innym osobom w zakresie i na warunkach określonych zleceniem lub umową zawartą z innym podmiotem finansującym te świadczenia ( np. w ramach programów zdrowotnych ) lub odpłatnie ( np. osobom nie ubezpieczonym, cudzoziemcom, itp. ).