Zadania PINB

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
PINB
Wersja z dnia

Zadania PINB

Zadania Nadzoru Budowlanego:

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w: art. 36 ust. 4, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48, 49, 49a, 49b, 50, 50a, 51, 54, 55, art. 57 ust.4, art.59, 59a, 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59 g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65, 66, art. 67 ust. 1, art. 68, 69, 70 ust.2, art. 71 ust. 3, art.71a ust. 1, 2 i 4, art. 74, 75 ust. 1 pkt.3 lit. a, art. 76, 78, art. 80 ust. 2, pkt 1, art. 81, art. 81a, art. 81c, art. 82b ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 97 ust. 1 - art. 83. 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane 
 

Zadania Nadzoru Budowlanego wykonują następujące organy (art. 80 ust.2):

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako Kierownika Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego, w chodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej,
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.


Do właściwości (art. 83 ust.1) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetncje:

 1. Obowiązki w postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych
  1. Przenoszenie na rzecz innego podmiotu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych - art. 40 ust. 2,

  2. Przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - art. 41 ust. ,

   Kompetencje w zakresie budowy i oddawania obiektów do użytku
  3. Wydawanie nakazów w drodze decyzji, nakazujących rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę - art. 48 ust.1,

  4. Wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę - art. 48 ust. 2,

  5. Ustalenie, w drodze postanowienia, wysokości opłaty legalizacyjnej - art. 49 ust. 1,
  6. Nakładanie, w formie postanowienia, obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości w zakresie:

   1. zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami: obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy;
   2. kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii;
   3. uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń;
   4. badania wykonania projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane - art. 49 ust.1
  7. Wydawanie decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, w przypadku nie usunięcia przez inwestora wskazanych nieprawidłowości lub w przypadku nie uiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej - art. 49 ust. 3,

  8. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót - art. 49 ust. 4 pkt 1,

  9. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona - art. 49 ust. 4 pkt 2,

  10. Wydawanie postanowienia o zwrocie opłaty legalizacyjnej w przypadku uchylenia decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót - art. 49a,

  11. Wydawanie decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie, albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia, bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ - art. 49b ust. 1,

  12. Wydawanie postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych (gdy budowa nie została zakończona), wykonywanych bez wymaganego zgłoszenia, bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ oraz nakładającej na inwestora obowiązek wykonania określonych czynności - art. 49b ust. 2;

  13. Wydawanie decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ, w przypadku nie spełnienia określonych czynności - art. 49b ust. 3

  14. Wydawanie postanowienia o ustaleniu wysokości opłaty legalizacyjnej - art. 49b ust. 4;

  15. Wydawanie, w drodze postanowienia, zezwolenia na dokończenie budowy art. 49b ust. 6;

  16. Wydawanie postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych (w przypadku innym niż budowa bez wymaganego pozwolenia na budowę lub wykonywanie robót budowlanych bez wymaganego zgłoszenia) wykonywanych:

   1. bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia,
   2. w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,
   3. na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1,
   4. w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym lub w przepisach - art. 50 ust. 1;
  17. Wydawanie decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, wykonywanego pomimo wstrzymania robót budowlanych - art. 50a pkt 1 w związku z art. 48 ust. 2 lub art. 49b ust. 2;

  18. Wydawanie decyzji nakazującej rozbiórkę części obiektu budowlanego, wykonanej po dostarczeniu postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, bądź decyzji nakazującej doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu poprzedniego - art. 50a pkt 1 w związku z art. 50 ust. 1;

  19. Wydawanie decyzji nakazującej zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego - art. 51 ust. 1 pkt 1;

  20. Nakładanie, w drodze decyzji, obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania - art. 51 ust. 1 pkt 2;

  21. Nakładanie, w drodze decyzji, obowiązku sporządzenia i przedstawienia, w określonym terminie, projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych - art. 51 ust. 1 pkt 3;

  22. Wydawanie decyzji o stwierdzeniu wykonania obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych - art. 51 ust. 3 pkt 1;

  23. Wydawanie decyzji nakazującej zaniechanie dalszych robót budowlanych - art. 51 ust. 3 pkt 2 oraz art. 51 ust. 5;

  24. Wydawanie decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części - art. 51 ust. 3 pkt 2 oraz art. 51 ust. 5;

  25. Wydawanie decyzji nakazującej doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego - art. 51 ust. 3 pkt 2 oraz art. 51 ust. 5;

  26. Wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych - art. 51 ust. 4;

  27. Wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego - art. 51 ust. 4;

  28. Przyjmowanie zawiadomień inwestora o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a;

  29. Wnoszenie, w drodze decyzji, sprzeciwu do użytkowania obiektu budowlanego - art. 54;

  30. Określenie kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie - art. 55;

  31. Wzywanie inwestora do uzupełnienia braków lub nieścisłości w dokumentach załączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy - art. 57 ust. 4;

  32. Wymierzanie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego - art. 57 ust. 7;

  33. Wydawanie, w drodze decyzji, pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego - art. 59 ust. 1;

  34. Wydawanie, w drodze decyzji, pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, określającego warunki użytkowania tego obiektu - art. 59 ust. 2;

  35. Wydawanie, w drodze decyzji, pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, uzależniającego jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych - art. 59 ust. 2;

  36. Wydawanie, w drodze decyzji pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego, pomimo niewykonania wszystkich robót budowlanych, z możliwością określenia terminu ich wykonania - art. 59 ust. 3;

  37. Wydawanie decyzji odmawiającej pozwolenia na użytkowanie - art. 59 ust. 5;

  38. Przesyłanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - art. 59 ust. 6;

  39. Przeprowadzenie na wezwanie inwestora, obowiązkowej kontroli budowy, w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę - art. 59a ust. 1;

  40. Zawiadomienie inwestora o terminie obowiązkowej kontroli, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania art. 59c ust. 1;

  41. Sporządzanie protokołu z obowiązkowej kontroli - art. 59d ust.1;

  42. Odmawianie, w drodze decyzji, udzielenia pozwolenia na użytkowanie - art. 59f ust. 6;

  43. Wymierzanie, w drodze postanowienia, kary z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie obowiązkowej kontroli - art. 59g ust. 1. 

    

   Kompetencje w zakresie utrzymania obiektów budowlanych

  44. Nakazywanie, w drodze decyzji, przeprowadzenia obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, a także zażądanie przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części (w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska) - art. 62 ust. 3;

  45. Dysponowanie prawem do żądania udostępnienia potrzebnych dokumentów - art. 65;

  46. Nakazywanie, w drodze decyzji, usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości przy istniejącym obiekcie budowlanym, który znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia, albo powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia, z możliwością zakazania w całości lub w części jego użytkowania do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości - art. 66;

  47. Nakazywanie, w drodze decyzji, rozbiórki obiektu budowlanego nie użytkowanego lub niewykończonego, nie nadającego się do remontu, odbudowy lub wykończenia - art. 67 ust. 1;

  48. Uzgadnianie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego objętego ochroną konserwatorską z wojewódzkim konserwatorem zabytków - art. 67 ust. 3;

  49. Nakazywanie, w drodze decyzji, wyłączenia w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania, w razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem - art. 68;

  50. Zapewnienie na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających, celem usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia - art. 69;

  51. Przyjmowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części - art. 70 ust. 2;

  52. Przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych w trybie określonym art. 70 ust. 2 Prawo budowlane mających na celu potwierdzenie usunięcia stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienia braków, o których mowa w ustępie 1 w/w przepisu;

  53. Wstrzymanie, w drodze postanowienia, użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w przypadku zmiany sposobu użytkowania bez wymaganego zgłoszenia - art. 71a ust. 1 pkt 1;

  54. Nakładanie obowiązku przedstawienia niezbędnych dokumentów, wymaganych przy zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania - art. 71a ust. 1 pkt 2;

  55. Ustalenie, w drodze postanowienia, wysokości opłaty legalizacyjnej - art. 71a ust. 2;

  56. Nakazywanie, w drodze decyzji, przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części -art. 71a ust. 4;

  57. Prowadzenie ewidencji obiektów wielkopowierzchniowych oraz zgłoszeń osób dokonujących kontroli tych obiektów (kontrole powinny być przeprowadzane 2 razy w roku, tj. do 31 maja oraz do 30 listopada) - art. 62 ust. 1 pkt 3 

    

   Zadania w razie katastrofy budowlanej

  58. Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn powstania katastrofy budowlanej - art. 74;

  59. W przypadku katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym, przyjmowanie od kierownika budowy (robót), właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu, zawiadomienia o katastrofie - art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a;

  60. Powołanie komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także powiadomienia o katastrofie organu nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - art. 76;

  61. Określenie, w drodze decyzji, zakresu i terminu wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego - art. 78 ust. 1;

  62. Zlecenie na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego sporządzenia ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do wydania decyzji lub do ustalenia przyczyn katastrofy - art. 78 ust. 2. 

    

   Kompetencje w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

  63. Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie - art. 97 ust. 1;

  64. Składanie wniosków w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie - art. 97 ust. 1. 

    

   Pozostałe zadania

  65. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych - wykonywanie poleceń Starosty dotyczących podjęcia czynności zmierzających do usunięcia tego zagrożenia - art. 89c ust. 1;

  66. Przeprowadzanie kontroli działalności organów administracji architektoniczno - budowlanej i kierowanie do właściwych organów zaleceń pokontrolnych - art. 84b;

  67. Przyjmowanie od właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, oceny stanu wyrobów budowlanych zawierających azbest - § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;

  68. Przyjmowanie od wykonawcy prac, polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, zgłoszenie tego faktu - § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zwierających azbest;

  69. Nakładanie mandatów karnych lub kierowanie wniosków o ukaranie do sądu grodzkiego. Zawiadomienie o popełnionych wykroczeniach policji - § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w zw. z art. 95 § 1 i art. 96 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Schemat organizacyjny (kliknij tutaj aby pobrać)

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego