Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Grafik posiedzeń Rady Powiatu

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

XVIII Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję XVIII Sesję Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2035.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 i ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2035.
 6. Uchwalenie budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2021, w tym podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2020 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, przysługujących Powiatowi Ostródzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie oraz przekazania zgodnie z właściwością wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2021 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Sprawy różne.

XVIII Sesja Rady Powiatu odbędzie się 29 grudnia 2020 r. o godz. 13:00 w sali nr 112  w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.

 

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Beata Mazur