Wersja obowiązująca z dnia

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

ROK 2016

Nazwa Programu:

PFRON

Nazwa zadania:

Likwidacja barier w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich – winda przy SOSW  w Szymanowie.

Wartość dofinansowania:

85 718,03 

Całkowity koszt zadania: 

171 436,05

Krótki opis zadania:

Montaż windy celem zwiększenia dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Szymanowie, zwiększenie dostępności budynku dla  osób niepełnosprawnych.

 

 

Nazwa Programu:

PFRON

Nazwa zadania:

Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu dla SOSW  w Szymanowie.

Wartość dofinansowania:

175 000,00  

Całkowity koszt zadania: 

250 000,00  

Krótki opis zadania:

Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem  realizacji zadań własnych SOSW  w Szymanowie , umożliwienie sprawniejszego transportu wychowanków placówki.

 

Nazwa Programu:

PFRON

Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych  – dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania:

25 813,08  

Całkowity koszt zadania: 

51 626,15  

Krótki opis zadania:

Usunięcie barier architektonicznych  i dostosowanie toalety w SOSW w Szymanowie, zwiększenie dostępności budynku dla  osób niepełnosprawnych.

 

ROK 2017

Nazwa Programu:

PFRON

Nazwa zadania:

Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu dla SOSW w Szymanowie.

Wartość dofinansowania:

187 600,00  

Całkowity koszt zadania: 

268 000,00  

Krótki opis zadania:

Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przeznaczonego do  realizacji zadań własnych SOSW  w Szymanowie , umożliwienie sprawniejszego transportu wychowanków placówki.

 

Nazwa Programu:

PFRON

Nazwa zadania:

Rozbudowa bazy rehabilitacyjno - terapeutycznej przy SOSW w Szymanowie.

Wartość dofinansowania:

700 000,00  

Całkowity koszt zadania: 

2 128 440,11  

Krótki opis zadania:

Rozbudowa bazy ośrodka o nową przestrzeń na potrzeby prowadzenia terapii oraz rehabilitacji z nowoczesnym wyposażeniem celem jak największego wsparcia osób niepełnosprawnych.

 

ROK 2020

Nazwa Programu:

Fundusz Sprawiedliwości - Ministerstwo Sprawiedliwości

Nazwa zadania:

Nabycie wyposażenia i sprzętu w imieniu własnym na rzecz Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna do ograniczenia zakażeń i walki z COVID-19 .

Wartość dofinansowania:

91732,50

Całkowity koszt zadania: 

97454,50

Krótki opis zadania:

Powiat zakupił komorę laminarną BIO 100 oraz 500 sztuk półmisek filtrujących, 3000 sztuk fartuchów sterylnych oraz 2650 sztuk fartuchów niesterylnych. Zakupiona komora służąca do badania materiałów wysoce zakaźnych jak i wyposażenie w postaci środków ochrony osobistej zostało przekazane do Szpitala w Ostródzie S.A. w formie darowizny wspierając placówkę podczas trudnej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19.

 

ROK 2021

Nazwa Programu:

PFRON

Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych – zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostródzie.

Wartość dofinansowania:

140 548,44

Całkowity koszt zadania: 

265 726,00

Krótki opis zadania:

Montaż windy celem zwiększenia dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostródzie, zwiększenie dostępności budynku dla  osób niepełnosprawnych. W miejscu dotychczasowego wejścia do Poradni powstała  winda zewnętrzna umożliwiająca osobom niepełnosprawnym korzystanie z pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Jednocześnie zostało  również dostosowane dla podopiecznych Poradni drugie wejście.

 

Nazwa Programu:

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020

Nazwa zadania:

Modernizacja dwóch boisk wielofunkcyjnych: przy Zespole Szkół Zawodowych im.  S. Petofi oraz przy Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie

Wartość dofinansowania:

318 000,00

Całkowity koszt zadania: 

636 307,00

Krótki opis zadania:

Zmodernizowane zostały boiska szkolne przy Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie oraz przy Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie. W ramach inwestycji dokonano całkowitej wymiany nawierzchni boisk, odwodnienie terenu oraz montaż wyposażenia sportowego.

 

Nazwa Programu:

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL)

Nazwa zadania:

Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w Zespole Szkół Licealnych w Morągu przy ul. 11 Listopada 7

Wartość dofinansowania:

167 649,00 

Całkowity koszt zadania: 

167 649,00 

Krótki opis zadania:

Systemem sygnalizacji pożaru zostały objęte wszystkie pomieszczenia budynku. System zaprojektowany jest jako dwustopniowy system alarmowy gotowy do podłączenia do monitoringu w PSP. W budynku chronione będą wszystkie pomieszczenia i przestrzenie między sufitowe

 

Nazwa Programu:

„Małe granty na infrastrukturę sportową  w województwie warmińsko-mazurskim  w 2021 r.” – Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Nazwa zadania:

„Modernizacja nawierzchni boiska Orlik2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Bażyńskiego w Ostródzie”

Wartość dofinansowania:

38 000,00 zł

Całkowity koszt zadania: 

98 400,00 zł 

Krótki opis zadania:

Zadanie o  charakterze stricte inwestycyjnym polegające na modernizacji powierzchni boiska Orlik2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Bażyńskiego w Ostródzie. Zakres zadania; modernizacja nawierzchni boiska wraz wcześniejszym przygotowaniem boiska do inwestycji.

 

 

 

ROK 2022

Nazwa Programu:

„Małe granty na infrastrukturę sportową  w województwie warmińsko-mazurskim  w 2022 r.” – Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Nazwa zadania:

„Modernizacja hali sportowej w  Liceum Ogólnokształcącym im. J. Bażyńskiego w Ostródzie”

Wartość dofinansowania:

34 886, 83  zł

Całkowity koszt zadania: 

112 975,50 zł

Krótki opis zadania:

Celem głównym zadania była poprawa stanu technicznego i zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury sportowej w powiecie ostródzkim poprzez modernizację hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Bażyńskiego       w Ostródzie.

 

Nazwa Programu:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania:

Likwidacja barier w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – montaż infomatu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie ciągu pieszego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku PPP

Wartość dofinansowania:

33 449,87 zł

Całkowity koszt zadania: 

61 117,94 zł

Krótki opis zadania:

W ramach zadania zakupiony zostanie infokiosk na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz wykonany zostanie ciąg pieszy do budynku PPP.

 

Nazwa Programu:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania:

Likwidacja barier transportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szymanowie

Wartość dofinansowania:

263 896,50 zł

Całkowity koszt zadania: 

310 466,47 zł

Krótki opis zadania:

W ramach zadania zakupiony zostanie 21 osobowy autobus dostosowany do przewozu osób niepełnoprawnych na potrzeby SOSW w Szymanowie.

 

Nazwa Programu:

Dotacja celowa ze środków Ministerstwa Oborny Narodowej

Nazwa zadania:

Utworzenie wirtualnej strzelnicy

Wartość dofinansowania:

135 127,24 zł

Całkowity koszt zadania: 

178 667,14 zł

Krótki opis zadania:

W ramach zadania utworzona zostanie wirtualna strzelnica w sali szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie. Zakupiony zostanie sprzęt, szafa do przechowywania broni oraz ekran projekcyjny.

 

Nazwa Programu:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania:

Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Wartość dofinansowania:

461 000,00 zł

Całkowity koszt zadania: 

987 646,85 zł

Krótki opis zadania:

W ramach zadania rozbudowana zostanie baza rehabilitacyjno – dydaktyczna  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostródzie o salę służą do rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

ROK 2024

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA – DOTACJA CELOWA

Nazwa zadania:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna- 2024 ROK

Wartość dofinansowania:

281.424 zł 

Całkowity koszt zadania: 

281.424 zł

Krótki opis zadania:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie  o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
  2. wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  4. nieodpłatną mediację,
  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, Nieodpłatne poradnictwo obejmuje również nieodpłatną mediację.

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa