Wersja obowiązująca z dnia

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie

ul. Sportowa 1,  14-100 Ostróda,

tel. 89  646 41 41

e-mail: swietlica_ostroda@wp.pl
e-mail: 
kierownik@swietlicaterapeutyczna-ostroda.pl
e-mail: wychowawca@swietlicaterapeutyczna-ostroda.pl
e-mail: ksiegowa@swietlicaterapeutyczna-ostroda.pl

NIP:   741-18-78-216

REGON:   510997837

Rejon działania Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie obejmuje:

Powiat Ostródzki 

Świetlica Terapeutyczna jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą
w formie jednostki budżetowej

Kierownik: Anna Grzymowicz

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie jest czynna dla interesantów:

­w okresie nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 19:00;

­w ferie, wakacje, dni okołoświąteczne od poniedziałku do piątku w godzinach  7:00 - 16:00.

Majątek:

Świetlica zajmuje pomieszczenia w obiekcie będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie (blok c).

Majątek ruchomy o wartości: 60.953,13 zł.

Przedmiot działalności: 

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie jest samodzielną publiczną, placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego, prowadzoną w formie specjalistycznej, specjalizującą się w opiece nad dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach, które wymagają specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Celem działalności placówki jest:

 • zapewnianie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży o szczególnych potrzebach (problemy emocjonalne, zaburzenia zachowania, objawy nerwicowe) oraz sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami, bądź wychowujących się w niekorzystnych warunkach dla ich rozwoju.
 • wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.


Zadania Świetlicy wynikają z realizacji wyżej wymienionych celów i realizacji następujących potrzeb:

 • opiekuńczych;
 • wychowawczych;
 • terapeutycznych;
 • rozwojowych;
 • pomocy w kryzysie;
 • wyrównywania deficytów rozwojowych.


Do zadań kadry pedagogicznej należy m.in.: 

 • udzielanie wsparcia wychowankom w sytuacjach trudnych i pomoc w ich rozwiązywaniu; pomoc w tworzeniu warunków do rozwoju osobistego, społecznego i twórczości własnej;
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wychowawczo-rekreacyjnych, pracy indywidualnej z wychowankami, pomocy w nauce i innych w zależności od potrzeb;
 • opracowywanie indywidualnych planów korekcyjnych, na podstawie diagnozy wewnętrznej (na którą składają się: zebrane informacje uzyskane od osób najbliższych dziecku, udostępniona dokumentacja dziecka np. medyczna, psychologiczno - pedagogiczna oraz inne uzyskane informacje);
 •  modyfikowanie indywidualnego planu korekcyjnego w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka i nabywanych umiejętności;
 • praca z rodzicami/opiekunami dziecka.

 

Placówka prowadzi następujące formy pracy:

 • zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży: socjoterapeutyczne, terapia indywidualna;
 • zajęcia wychowawczo-rekreacyjne (ferie zimowe, wakacje);
 • zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem technik plastycznych;
 • konsultacje indywidualne i zespołowe dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów, nauczycieli i pedagogów, których celem jest: edukacja, poradnictwo, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, oddziaływania środowiskowe (praca i współpraca w środowisku lokalnym); promocja placówki.

 

Uczestnikami zajęć w Świetlicy mogą być:

 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym 7-18 lat, a w indywidualnych przypadkach starsza;  
 • dorośli (rodzice, nauczyciele i in. osoby dorosłe mające problemy rodzinne, wychowawcze, społeczne).

 

Do kompetencji placówki należy:

 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, sprawiającymi problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami;
 • wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.

 

Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje

Osobą kierującą placówką jest Kierownik Świetlicy - mgr Anna Grzymowicz

Kompetencje kierownika:

 • kieruje działalnością administracyjno-obsługową i opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczną placówki;
 • podejmuje niezbędne przedsięwzięcia w zakresie bezpieczeństwa ładu i porządku, zapewnia ochronę zdrowia pracowników i higienę pracy;
 • decyduje o doborze kadry placówki i sprawuje nadzór w stosunku do pracowników;
 • organizuje pracę w placówce, umożliwia pracownikom dokształcanie się i informuje ich o podstawowych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem Świetlicy;
 • tworzy plan pracy placówki w oparciu o możliwości kadrowe (ilość zatrudnionych, kwalifikacje i umiejętności), lokalowe i potrzeby środowiska lokalnego;
 • decyduje w sprawach przyznawania nagród, wyróżnień oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom;
 • reprezentuje Świetlicę na zewnątrz i wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • może zmieniać lub wprowadzać nowe profile rozwoju placówki i nowe formy pracy;
 • decyduje o przyjęciu dziecka do placówki.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Świetlica udziela pomocy dziecku i rodzinie.

Pomoc udzielana jest na prośbę rodzica/opiekuna, a także na prośbę samego zainteresowanego. Przy przyjmowaniu dzieci i młodzieży (do lat 18) na stałe zajęcia do Świetlicy wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna.

Wskazania do objęcia dziecka zajęciami w placówce mogą przekazywać także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna/Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie, szkoła, ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także sąd i policja (dotyczy dzieci bez przejawów demoralizacji).

 

Świetlica udziela pomocy dzieciom, młodzieży w przezwyciężaniu kryzysów szkolnych, rówieśniczych i osobistych. Równolegle do pracy z dziećmi kadra pedagogiczna stara się pracować z rodzicami/ opiekunami dziecka. Z pomocy w placówce doraźnie mogą korzystać osoby dorosłe szukające pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i rodzinnych. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy Świetlicy.