Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Informacja
Wersja z dnia

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie

ul. Sportowa 1,  14-100 Ostróda,

tel. 89  646 41 41

e-mail: swietlica_ostroda@wp.pl
e-mail: 
kierownik@swietlicaterapeutyczna-ostroda.pl
e-mail: wychowawca@swietlicaterapeutyczna-ostroda.pl
e-mail: ksiegowa@swietlicaterapeutyczna-ostroda.pl

NIP:   741-18-78-216

REGON:   510997837

Rejon działania Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie obejmuje:

Powiat Ostródzki 

Świetlica Terapeutyczna jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą
w formie jednostki budżetowej

Kierownik: Anna Grzymowicz

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie jest czynna dla interesantów:

­w okresie nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 19:00;

­w ferie, wakacje, dni okołoświąteczne od poniedziałku do piątku w godzinach  7:00 - 16:00.

Majątek:

Świetlica zajmuje pomieszczenia w obiekcie będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie (blok c).

Majątek ruchomy o wartości: 60.953,13 zł.

Przedmiot działalności: 

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie jest samodzielną publiczną, placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego, prowadzoną w formie specjalistycznej, specjalizującą się w opiece nad dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach, które wymagają specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Celem działalności placówki jest:

 • zapewnianie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży o szczególnych potrzebach (problemy emocjonalne, zaburzenia zachowania, objawy nerwicowe) oraz sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami, bądź wychowujących się w niekorzystnych warunkach dla ich rozwoju.
 • wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.


Zadania Świetlicy wynikają z realizacji wyżej wymienionych celów i realizacji następujących potrzeb:

 • opiekuńczych;
 • wychowawczych;
 • terapeutycznych;
 • rozwojowych;
 • pomocy w kryzysie;
 • wyrównywania deficytów rozwojowych.


Do zadań kadry pedagogicznej należy m.in.: 

 • udzielanie wsparcia wychowankom w sytuacjach trudnych i pomoc w ich rozwiązywaniu; pomoc w tworzeniu warunków do rozwoju osobistego, społecznego i twórczości własnej;
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wychowawczo-rekreacyjnych, pracy indywidualnej z wychowankami, pomocy w nauce i innych w zależności od potrzeb;
 • opracowywanie indywidualnych planów korekcyjnych, na podstawie diagnozy wewnętrznej (na którą składają się: zebrane informacje uzyskane od osób najbliższych dziecku, udostępniona dokumentacja dziecka np. medyczna, psychologiczno - pedagogiczna oraz inne uzyskane informacje);
 •  modyfikowanie indywidualnego planu korekcyjnego w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka i nabywanych umiejętności;
 • praca z rodzicami/opiekunami dziecka.

 

Placówka prowadzi następujące formy pracy:

 • zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży: socjoterapeutyczne, terapia indywidualna;
 • zajęcia wychowawczo-rekreacyjne (ferie zimowe, wakacje);
 • zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem technik plastycznych;
 • konsultacje indywidualne i zespołowe dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów, nauczycieli i pedagogów, których celem jest: edukacja, poradnictwo, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, oddziaływania środowiskowe (praca i współpraca w środowisku lokalnym); promocja placówki.

 

Uczestnikami zajęć w Świetlicy mogą być:

 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym 7-18 lat, a w indywidualnych przypadkach starsza;  
 • dorośli (rodzice, nauczyciele i in. osoby dorosłe mające problemy rodzinne, wychowawcze, społeczne).

 

Do kompetencji placówki należy:

 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, sprawiającymi problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami;
 • wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.

 

Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje

Osobą kierującą placówką jest Kierownik Świetlicy - mgr Anna Grzymowicz

Kompetencje kierownika:

 • kieruje działalnością administracyjno-obsługową i opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczną placówki;
 • podejmuje niezbędne przedsięwzięcia w zakresie bezpieczeństwa ładu i porządku, zapewnia ochronę zdrowia pracowników i higienę pracy;
 • decyduje o doborze kadry placówki i sprawuje nadzór w stosunku do pracowników;
 • organizuje pracę w placówce, umożliwia pracownikom dokształcanie się i informuje ich o podstawowych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem Świetlicy;
 • tworzy plan pracy placówki w oparciu o możliwości kadrowe (ilość zatrudnionych, kwalifikacje i umiejętności), lokalowe i potrzeby środowiska lokalnego;
 • decyduje w sprawach przyznawania nagród, wyróżnień oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom;
 • reprezentuje Świetlicę na zewnątrz i wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • może zmieniać lub wprowadzać nowe profile rozwoju placówki i nowe formy pracy;
 • decyduje o przyjęciu dziecka do placówki.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Świetlica udziela pomocy dziecku i rodzinie.

Pomoc udzielana jest na prośbę rodzica/opiekuna, a także na prośbę samego zainteresowanego. Przy przyjmowaniu dzieci i młodzieży (do lat 18) na stałe zajęcia do Świetlicy wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna.

Wskazania do objęcia dziecka zajęciami w placówce mogą przekazywać także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna/Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie, szkoła, ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także sąd i policja (dotyczy dzieci bez przejawów demoralizacji).

 

Świetlica udziela pomocy dzieciom, młodzieży w przezwyciężaniu kryzysów szkolnych, rówieśniczych i osobistych. Równolegle do pracy z dziećmi kadra pedagogiczna stara się pracować z rodzicami/ opiekunami dziecka. Z pomocy w placówce doraźnie mogą korzystać osoby dorosłe szukające pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i rodzinnych. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy Świetlicy.