Wersja obowiązująca z dnia

Skarbnik Powiatu

Funkcję Skarbnika Powiatu Ostródzkiego sprawuje - Hanna Żynda

Telefon: (0-89) 642 98 10, fax: (0-89) 642 98 17

E - mail: sekretariat@powiat.ostroda.pl

 1. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  • przygotowywanie projektu budżetu Powiatu,
  • nadzorowanie i kontrolowanie realizacji budżetu Powiatu,
  • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  • nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej,
  • przygotowywanie okresowych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej Powiatu.
  • opiniowanie projektów aktów prawnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu Powiatu,
  • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości i kontroli finansowej,
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Starosty.
 2. Skarbnik kieruje pracą Wydziału Finansowego.