Wersja nieobowiązująca z dnia

Skarbnik Powiatu

Skarbnik Powiatu

Funkcję Skarbnika Powiatu Ostródzkiego sprawuje - Hanna Żynda

 Telefon: (0-89) 642 98 10, fax: (0-89) 642 98 17

E - mail: sekretariat@powiat.ostroda.pl

1. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) przygotowywanie projektu budżetu Powiatu,
3) nadzorowanie i kontrolowanie realizacji budżetu Powiatu,
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
5) nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej,
6) przygotowywanie okresowych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej Powiatu.
7) opiniowanie projektów aktów prawnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu Powiatu,
8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości i kontroli finansowej,
9) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Starosty.
2. Skarbnik kieruje pracą Wydziału Finansowego.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.