Wersja obowiązująca z dnia

Zadania Wydziału Komunikacji i Transportu

Funkcję Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu sprawuje: - Tadeusz Bera

Telefon: 89 642 98 65

 

Kierownikiem Oddziału w Morągu jest Dariusz Dybikowski
Telefon:  89 642 98 93

 

Wydział Komunikacji i Transportu nadzoruje bezpośrednio Etatowy Członek Zarządu.

Do zakresu działań Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności:
 

 1. dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych i innych oznaczeń pojazdów, 
 2. wyrejestrowywanie pojazdów oraz czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu, 
 3. wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych i innych oznaczeń pojazdów w razie ich utraty lub zniszczenia, 
 4. dokonywanie wpisów wynikających z wszelkich zmian danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, 
 5. zwracanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego lub stacje diagnostyczne, 
 6. wydawanie kart pojazdów, 
 7. dokonywanie wpisów w karcie pojazdu, 
 8. wydawanie zgody na nadanie nr ramy, nadwozia/podwozia lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej, 
 9. przyjmowanie od właścicieli pojazdów zgłoszeń o zbyciu zarejestrowanych pojazdów, 
 10. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (praw jazdy), 
 11. wydawanie profilu kandydata na kierowcę,
 12. wydawanie nowych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami z uwagi na zmianę danych w nich zawartych oraz wydawanie ich wtórników w razie ich utraty lub zniszczenia, 
 13. kierowanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym, w przypadku zastrzeżeń co do stanu ich zdrowia, 
 14. kierowanie kierujących pojazdami, w razie uzasadnionych zastrzeżeń, do sprawdzenia ich kwalifikacji, 
 15. potwierdzanie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej, 
 16. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 17. zatrzymanie i cofanie oraz zwracanie praw jazdy,
 18. zatrzymanie i cofanie oraz zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, 
 19. wydawanie międzynarodowych praw jazdy, 
 20. wydawanie, zmiana i cofanie licencji na krajowy drogowy przewóz osób i rzeczy przedsiębiorcom mającym siedzibę na obszarze powiatu ostródzkiego,
 21. wydawanie, zmiana i cofanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne osób na obszarze powiatu ostródzkiego, 
 22. opiniowanie wydania lub zmiany zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne osób dla urzędu marszałkowskiego na linie komunikacyjne przebiegające przez powiat ostródzki,
 23. wydawanie, zmiana i cofanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 24. wydawanie, zmiana i cofanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy,
 25. wydawanie, zmiana i cofanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, 
 26. wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów „nienormatywnych” kat. II i III, 
 27. wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz nadzór nad tymi ośrodkami, 
 28. wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru podmiotów prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 29. kierowanie kandydatów na instruktorów nauki jazdy na egzamin, 
 30. wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,
 31. wydawanie legitymacji wykładowcom nauki jazdy,
 32. wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz nadzór nad tymi stacjami, 
 33. wydawanie uprawnień dla diagnostów do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, 
 34. udział w postępowaniu dotyczącym wyznaczania jednostki do usuwania oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów, o których mowa w art.130a ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
 35. występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu, 
 36. wykonywanie orzeczeń sądu o przepadku pojazdu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
 37. wydawanie decyzji o kosztach związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałych od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania,
 38. przygotowanie projektu uchwały ustalającej wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia, 
 39. prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu i przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji,
 40. przeprowadzenie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów stałej organizacji ruchu – w terminie do 14 dni,
 41. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu na drogach powiatowych i gminnych – raz na 6 miesięcy,
 42. sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli i przedstawianie ich do zatwierdzenia Staroście Ostródzkiemu,
 43. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem,
 44. nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności.