Wersja obowiązująca z dnia

Zadania Referatu Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich nadzoruje bezpośrednio Starosta.

Pracownicy Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich obsługują Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego


Telefony:

 Inspektorzy – ( 89) 642 18 92, (89) 642-98-62,  607-657-886
 telefon całodobowy -  603-800-959

Do zakresu działania Referatu Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
 

W zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego:

 1. Opracowanie i aktualizacja powiatowego planu zarządzania kryzysowego oraz koordynowanie działań związanych z realizacją tego planu,
 2. Organizowanie posiedzeń i opracowywanie planów działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 3. Obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 4. Koordynacja funkcjonowania struktur zarządzania kryzysowego w powiecie,
 5. Prowadzenie ewidencji skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu,
 6. Współdziałanie z przedstawicielami administracji wojskowej i administracji zespolonej w zakresie planowania i realizacji zadań wsparcia państwa gospodarza świadczonych na rzecz wojsk sojuszniczych (HNS),
 7. Udział w opracowaniu i aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Ostródzkiego" w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 8. Opracowanie założeń i rozwiązań praktycznych do realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołań w trybie Akcji Kurierskiej,
 9. Organizacja „Stałego Dyżuru" na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 10. Aktualizacja planu dystrybucji tabletek jodowych,
 11. Wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 12. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem osób zatrudnionych w urzędzie oraz radnych powiatowych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji w czasie wojny,
 13. Opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Obrony Cywilnej,
 14. Udział w przeglądach i weryfikacjach budowli ochronnych,
 15. Utrzymanie w ciągłej aktualności dokumentacji Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,
 16. Nadzór nad funkcjonowaniem powiatowego systemu łączności, ostrzegania i alarmowania,
 17. Prowadzenie szkoleń dotyczących spraw obronnych oraz obrony cywilnej z pracownikami starostwa,
 18. Obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 19. Opracowanie i aktualizacja planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

W zakresie opieki zdrowotnej referat realizuje następujące zadania:

 1. Monitorowanie działalności zakładów opieki zdrowotnej i opracowywanie materiałów dotyczących stanu zabezpieczenia mieszkańców Powiatu w usługi zdrowotne w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 2. Opracowywanie materiałów niezbędnych przy tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji jednostek służby zdrowia,
 3. Zbieranie informacji i gromadzenie materiałów dotyczących Szpitala w Ostródzie S.A.,
 4. Opracowywanie i wdrażanie programów promujących zdrowie i zdrowy styl życia,
 5. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia,
 6. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Izbą Lekarską, Izbą Pielęgniarek i Położnych, samorządami i administracją rządową oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przy tworzeniu programów profilaktyki i zwalczania chorób,
 7. Realizacja zadań związanych z ratownictwem medycznym i stała współpraca z jednostkami  systemu ratownictwa,
 8. Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek służby zdrowia, rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych i innych dotyczących ochrony zdrowia,
 9. Przygotowywanie i wydawanie decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa,
 10. Organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego szpitala mającego prosektorium,
 11. Wydawanie decyzji o przekazywaniu zwłok szkołom wyższym.

W zakresie spraw obywatelskich:

 1. Realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,
 2. Organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 3. Świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,
 4. Analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,
 5. Zajmowanie stanowiska w sprawie rozwiązania stosunku pracy z kombatantem lub inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę, o którym mowa w art. 14, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 6. Określanie szczegółowych zasad stosowania ulg i uprawnień,
 7. Sprawy z zakresu prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych.

W zakresie ochrony informacji niejawnych Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych  wykonuje następujące zadania:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 2. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
 3. Zapewnienie ochrony fizycznej Starostwa,
 4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 5. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 6. Opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie i nadzorowanie jego realizacji, szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego. Kancelaria niejawna,
 8. Zapewnienie ochrony stanowiska teleinformatycznego, w którym przetwarzane są informacje niejawne,
 9. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 10. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na dwa trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 11. Opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w starostwie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji,
 12. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 13. Prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających,
 14. Prowadzenie aktualnego wykazu osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.