Wersja obowiązująca z dnia

Zadania Wydziału Rozwoju Lokalnego, Inwestycji i Gospodarowania Środowiskiem

Do zakresu działania Wydziału Rozwoju Lokalnego, Inwestycji i Gospodarowania Środowiskiem należy w szczególności:

 1. przedkładanie Zarządowi Powiatu w Ostródzie propozycji realizacji zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich oraz zmian w budżecie,
 2. przygotowanie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Powiatu, takich jak:
 1. opracowywanie zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 2. przygotowywanie projektów umów o realizację usług projektowych i nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych oraz dostaw i usług pozostałych związanych z realizacją robót budowlanych,
 3. uzyskiwanie decyzji administracyjnych i uzgodnień dokumentacji projektowej,
 4. zlecanie realizacji dokumentacji projektowej i jej weryfikowanie (w tym dokumentacji obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków),
 5. zlecanie wykonania kosztorysów inwestorskich i ich weryfikowanie,
 6. opracowywanie kosztorysów inwestorskich, szacowanie wartości robót budowlanych (w tym ustalanie wysokości podatku VAT),
 7. bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji robót budowlanych i zgodnością
  z zawartymi umowami,
 8. przygotowanie oraz dokonywanie odbiorów: częściowych i końcowych robót budowlanych oraz usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym,
 9. uzyskiwanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektów,
 10. prowadzenie pełnej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 11. prowadzenie archiwum dokumentacji projektowej,
 1. prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 2. zlecanie przeglądów technicznych wybranych obiektów,
 3. przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz wartości szacunkowej do postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, udział w prowadzeniu postępowań
  i nadzorowanie zgodności wykonania umów z przedmiotem zamówienia opisanym w ofercie,
 4. ewidencja udzielanych zamówień publicznych prowadzonych w trybie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 5. koordynacja działań Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie integracji europejskiej,
 6. gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji oraz materiałów otrzymywanych
  z odpowiednich instytucji unijnych dotyczących działalności samorządów lokalnych,
 7. stały udział w procesie kształcenia dotyczącego zagadnień integracyjnych oraz inicjowanie
  i przekazywanie informacji do samorządów lokalnych oraz grup środowiskowych w Powiecie,
 8. gromadzenie danych i monitorowanie prac związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 9. nadzorowanie i koordynowanie realizowanych programów rozwoju lokalnego oraz współpracy
  w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu,
 10. koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie pozyskiwania funduszy inwestycyjnych, w szczególności nadzoru nad przygotowywaniem i składaniem odpowiednich dokumentów aplikacyjnych,
 11. współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych
  i nie inwestycyjnych,
 12. inspirowanie i udział w realizacji projektów współfinansowanych z programów pomocowych,
 13. współpraca z przedsiębiorcami i organizacjami skupiającymi przedsiębiorców,
 14. współpraca przy organizacji szkoleń i konferencji i innych wydarzen skierowanych
  do przedsiębiorców Powiatu Ostródzkiego,
 15. zamieszczanie informacji na stronie internetowej powiatu o możliwościach finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych dla jednostek organizacyjnych powiatu ostródzkiego, organizacji pozarządowych i firm,
 16. prowadzenie spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym umieszczanie niezbędnych informacji na stronie internetowej,
 17. przygotowywanie rocznych, wieloletnich programów współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i składanie sprawozdań Radzie z ich realizacji,
 18. współpraca przy  organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych,
 19. przygotowywanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, w tym kontrola realizacji umów, rozliczanie merytoryczne i finansowe zadań publicznych,
 20. współpraca przy organizacji targów organizacji pozarządowych,
 21. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę na terenie powiatu,
 22. realizacja zadań, wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
  w zakresie spraw związanych z przygotowaniem procedury wyłonienia organizacji pozarządowej, przygotowania umowy oraz kontroli wykonywania umowy przez organizację pozarządową
  na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 23. współdziałanie w zakresie prac Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w tym współpraca przy realizacji projektów wynikających z dokumentów strategicznych,
 24. współdziałanie w zakresie administrowania budynkiem Centrum Użyteczności Publicznej,
 25. z zakresu ochrony środowiska:
 1. udzielanie, cofanie, ograniczanie, wygaszanie i przenoszenie pozwoleń zintegrowanych
 2. udzielanie, cofanie, ograniczanie, wygaszanie i przenoszenie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na emisje gazów cieplarnianych;
 4. wydawanie decyzji eksploatacyjnych dla instalacji wymagających zgłoszenia, których częścią jest średnie źródło spalania;
 5. przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów
  i pyłów do powietrza oraz instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, a także wnoszenie sprzeciwu do złożonego zgłoszenia;
 6. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia jego przekroczenia;
 7. sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza;
 8. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska, m.in. związanych z tworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczeniem lub zakazem używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów;
 9. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów w ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością, w tym występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
  o podejmowanie odpowiednich działań;
 10. prowadzenie zagadnień związanych z ochroną powierzchni ziemi, m.in. sporządzanie
  i aktualizowanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, obserwacja i prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 11.  prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi
  na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną;
 12. nakładanie w drodze decyzji obowiązków m.in. do: sporządzania przeglądów ekologicznych, prowadzenia pomiarów poziomu substancji lub energii w środowisku, ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
 13. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów,
 14. opiniowanie wojewódzkiego i gminnych programów ochrony środowiska;
 15. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, w tym prowadzenie publicznie dostępnych wykazów dokumentów oraz postępowań administracyjnych z udziałem społeczeństwa;
 16. nadzór nad sporządzeniem powiatowego programu ochrony środowiska oraz raportów
  z wykonania programu.
 1. z zakresu gospodarki odpadami:
 1. udzielanie, cofanie, ograniczanie, wygaszanie i przenoszenie pozwoleń na wytwarzanie odpadów dla wytwórców prowadzących instalację;
 2. udzielanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
 3. wydawanie decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków, jeżeli wymagają tego względy ochrony życia lub zdrowia ludzi lub względy ochrony środowisk.
 1. z zakresu ochrony przyrody:
 1. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gmin,
 2. prowadzenie spraw związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
 3. kontrola nasadzeń kompensacyjnych
 4. wydawanie na wniosek zarządu kolei decyzji o usunięciu drzew lub krzewów,
 5. wydawanie decyzji wymierzających administracyjną karę pieniężną za: usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia; zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych
  w sposób szkodliwy dla roślinności – na terenach będących własnością gmin;
 6. prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych wymienionych w obowiązujących przepisach prawa;
 7. prowadzenie spraw związanych z odstępstwem od zakazu na zniszczenie siedlisk i okazów gatunków chronionych z gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.
 1. z zakresu gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego:
 1. nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych, w tym wydawanie decyzji: w sprawie zatwierdzenia statutu spółki,
 2. wydawanie kart wędkarskich;
 3. rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;
 4. tworzenie lub wyrażanie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej;
 5. wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej,
 6. wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 1. z zakresu gospodarki leśnej:
 1. wykonania zadań w zakresie gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 2. sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji właścicielom lasów prywatnych, określających zadania w zakresie gospodarki leśnej
  na podstawie inwentaryzacji stanu lasów
 3. zlecanie opracowywania uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 4. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania środkami funduszu leśnego przeznaczonego na zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 5. uznawanie lasów za ochronne lub pozbawienie go tego charakteru po uzgodnieniu
  z właścicielami lasów i po zasięgnięciu opinii właściwej pod względem terytorialnym gminy;
 6. nadzór nad przestrzeganiem i prowadzeniem całokształtu postanowień ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
 7. wydawanie decyzji o wstrzymaniu bądź przywróceniu wypłat ekwiwalentu z tytułu prowadzenia uprawy leśnej, przenoszącej prawa i obowiązki z tytułu prowadzenia uprawy leśnej w wyniku
  m. in. jej sprzedaży;
 8. dokonywanie oceny udatności upraw leśnych oraz zgłaszanie do przekwalifikowania z urzędu zalesionego gruntu na leśny, jeżeli zalesienia dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiej Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 9. wydawanie decyzji w sprawie zmiana lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa
  na użytek rolny w przypadku szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów;
 10. wydawanie zaświadczeń o objęciu lub nie objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasów lub decyzją z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
 1. z zakresu prawa łowieckiego: 
 1. przygotowywanie umów dzierżawy obwodów łowieckich polnych oraz naliczanie czynszów dzierżawnych;
 2. wyrażenie zgody na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub uszkodzenia ciała zwierzyny;
 3. wydawanie zezwoleń na odłów i odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
 4. wydawanie decyzji zezwalających na posiadanie, hodowanie lub utrzymanie chartów i ich mieszańców,
 5. wydawanie zezwoleń na czasowe przetrzymywanie dzikich zwierząt w oparciu o ustawę prawo łowieckie.
 1. z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych:
 1. prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym wydawanie decyzji ustalających kierunek i termin rekultywacji, określających stopień ograniczenia wartości użytkowej gruntów oraz uznających rekultywację
  za zakończoną,
 2. wykonywanie zadań w zakresie wyłączania gruntów rolnych z użytkowania rolniczego oraz uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 1. z zakresu Prawa geologicznego i górniczego:
 1. wydawanie decyzji udzielających, przenoszących cofających i wygaszających koncesje
  na wydobywanie kopalin ze złóż o powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym
  20 000 m3 w roku kalendarzowy,
 2. wydawanie decyzji dotyczących opłaty dodatkowej w przypadkach wykonywania działalności
  z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji,
 3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem warunków koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
 4. nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem robót geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,
 5. wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych.
 6. wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne :
  • ustalające zasoby złoża kopalin nie objętych własnością górniczą, poszukiwanych
   i rozpoznawanych na powierzchni do 2ha w celu wydobycia kopaliny metodą odkrywkową
   w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,
  • ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone  zasoby nie przekraczają
   50 m3 na godzinę,
  • badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,
  • odwodnień budowlanych o wydajności nie przekraczającej 50 m3 na godzinę,
 7. przyjmowanie projektów prac geologicznych  wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 8. wydawanie decyzji zgłaszających sprzeciw do rozpoczęcia robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 9. warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,
 10. przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych,
 11. prowadzenie archiwum geologicznego, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji geologicznej.
 12. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wydobywania piasków i żwirów przeznaczonych
  do zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności w ilości nie większej niż 10 m3 w roku kalendarzowym.
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, w tym przygotowanie projektu uchwały ustalającej wysokość opłat za usunięcie
  i przechowywanie obiektów pływających.