Wersja obowiązująca z dnia

Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą”


Centrum Użyteczności Publicznej
14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 9
Tel.  89 642 98 97, e-mail: lib.pbp@wp.pl
www.biblioteka.powiat.ostroda.pl
NIP: 741 21 25 418
REGON: 281462263
Dyrektor Anna Głowińska

Zadania: Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów na nośnikach elektronicznych.
 2. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie literatury regionalnej na wszystkich nośnikach treści – tradycyjnych i elektronicznych.
 3. Zapewnienie użytkownikom bezpłatnego dostępu do e-booków w serwisach udostępniających książki cyfrowe.
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych.
 5. Organizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo.
 6. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez biblioteki publiczne powiatu ostródzkiego zadań określonych w ustawie o bibliotekach.
 7. Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.
 8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, związkami twórczymi i twórcami indywidualnymi w zakresie rozwijania czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności powiatu.
 9. Współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie.
 10. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, artystycznych.
 11. Wspieranie, organizowanie oraz promocja amatorskiego ruchu artystycznego.
 12. Profilaktyczne oddziaływanie na dzieci, młodzież szkolną i dorosłych poprzez zachęcanie do udziału w wydarzeniach kulturalnych stanowiących alternatywę dla innych sposobów spędzania wolnego czasu.
 13. Realizowanie działań skierowanych do specjalnych grup użytkowników – seniorów i osób niepełnosprawnych.
 14. Podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska, szerzenie oświaty ekologicznej i zdrowotnej, wspieranie inicjatyw proekologicznych.
 15. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i tradycji w wymiarze regionalnym.
 16. Wspieranie i organizowanie wolontariatu.
 17. Prowadzenie działalności promocyjnej, wystawienniczej i wydawniczej.