Wersja nieobowiązująca z dnia

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie
ul. Drwęcka 2, 
14-100 Ostróda (w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Ostródzie)
numer telefonu do biblioteki - 89/646-41-09
adres mailowy: lib.pbp@wp.pl

adres www: http://www.pbp.ostroda.pl/

NIP 7412125418
Regon 281462263 

Adres email – lib.pbp@wp.pl  

Dyrektor: Marta Zwalińska 

Powiatowa Biblioteka Publiczna jest jednostką organizacyjną powiatu, posiadającą osobowość prawną, działającą w formie instytucji kultury. (Wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Powiat Ostródzki pod numerem 1/2013). 

Akt o utworzeniu instytucji stanowi: Uchwała Nr XX/147/2012 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie i nadania jej statutu. 

Ustawowym obowiązkiem powiatu jest prowadzenie co najmniej jednej biblioteki powiatowej ( Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r o bibliotekach). Dotąd zadania biblioteki powiatowej przekazywano na mocy porozumienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie. Jednak w wyniku realizacji projektu unijnego „Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Drwęckiej 2 w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia” możliwe było stworzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej ( PBP) jako samodzielnej instytucji. 2 stycznia 2013 roku, z chwilą wpisania Biblioteki do rejestru instytucji kultury, uzyskała ona osobowość prawną. Tym samym Powiat Ostródzki rozszerza swój mecenat nad działalnością kulturalną w regionie. 

Najważniejsze zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie:
•gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, przede wszystkim dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
•współpraca z bibliotekami samorządowymi powiatu ostródzkiego ; wsparcie merytoryczne w zakresie realizowanych przez nie zadań. Współpraca obejmie następujące biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie, Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku, Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu, Miłakowski Dom Kultury Biblioteka Publiczna, Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie, Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach, Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie, Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie, Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie,
•funkcja ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz lokalnej informacji użytkowej, organizowanie obiegu wypożyczeni międzybibliotecznych, opracowywanie bibliografii i innych materiałów o charakterze regionalnym,
•współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami oraz organizacjami społeczno- kulturowymi oraz pozarządowymi z terenu powiatu ostródzkiego. 

Bezpośredni nadzór nad Powiatową Biblioteką Publiczną sprawuje Starosta Ostródzki poprzez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

Biblioteka współpracuje z Wojewódzką Biblioteka Publiczną w Olsztynie, która pełni nad PBP nadzór merytoryczny.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.