Wersja obowiązująca z dnia

Zadania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów

Funkcję Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów sprawuje: Marek Standara, pokój nr 322 tel. 0-89 642-98-33,

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów nadzoruje Starosta

WYKAZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I EWIDENCJI GRUNTÓW W OSTRÓDZIE 

 1. Lidia Nowicka – Inspektor – gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na terenie miasta Ostróda, gminy Grunwald i gminy Łukta, pok. nr 325, tel. 89 642-98-56
 2. Iwona Jankowska – Inspektor – gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na terenie gminy Ostróda, miasta i gminy Miłomłyn i gminy Dąbrówno, pok. nr 325, tel. 89 642-98-56
 3. Mariusz Ignatjuk – Inspektor – gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na terenie miasta i gminy Morąg, miasta i gminy Miłakowo i gminy Małdyty, pok. nr 324, tel. 89 642-98-51
 4. Anna Ankowska –Geodeta -prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta i gminy Miłomłyn, prowadzenie rejestru cen nieruchomości, pok. nr 322, tel. 89 642-98-37,
 5. Katarzyna Pajdak –Podinspektor - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta Ostróda, pok. nr 322, tel. 89 642-98-37,
 6. Beata Pełech – Podinspektor - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Ostróda, pok. nr 333, tel. 89 642-98-21,
 7. Anna Gapa - Starszy Geodeta - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Łukta, pok. nr 337, tel. 89 642-98-35,
 8. Olga Kosiniak - wydawanie wypisów, wyrysów udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków, pok. nr 331, tel. 89 642-98-38,
 9. Aleksandra Koszczał - Geodeta - gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ostródzkiego, pok. nr 323, tel. 89 642-98-34,
 10. Luiza Owczarczyk - Podinspektor - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Dąbrówno i gminy Grunwald, pok. 337, tel. 89 642-98-35.


WYKAZ PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU W MORAGU 

 1. Milena Dubicka - Inspektor -  prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta Morąg i gminy Małdyty, wydawanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie rejestru cen nieruchomości, pok. nr 8, tel. 89 642-98-98
 2. Alicja Cołoś - Podinspektor -  prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Morąg, miasta Miłakowo i gminy Miłakowo, wydawanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie rejestru cen nieruchomości, pok. nr 9, tel. 89 642-98-98 


Do podstawowych zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów należy: 

w zakresie gospodarki nieruchomościami: 

 1. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Ostródzkiego, a w szczególności:
 • ewidencjonowanie nieruchomości,
 • zapewnianie wyceny tych nieruchomości,
 • sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
 • zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,
 • współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi gminami,
 • zbywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
 • podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej.
 1. wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej,
 2. oddawanie w drodze decyzji, państwowej jednostce organizacyjnej nieruchomości, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U. z 2014 r., poz. 518 j.t. z późn. zm.), w trwały zarząd,
 3. zawieranie porozumienia w sprawie nieodpłatnego oddania jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa,
 4. oddawanie w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dróg publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, zajętych pod drogi krajowe,
 5. oddawanie w trwały zarząd Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi, stanowiących własność Skarbu Państwa,
 6. udzielanie, na wniosek osób fizycznych, bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe,
 7. ustalanie, w drodze decyzji odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
 8. orzekanie, w drodze decyzji, o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
 9. wnioskowanie o dokonanie wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych,
 10. wypłacanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości oraz za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, a także zapewnienie nieruchomości zamiennej, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa,
 11. wydawanie decyzji w sprawach przekazywania w zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 12. przekazywanie w zarząd organom wojskowym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
 13. przejmowanie nieruchomości lub ich części pozostających w zarządzie organów wojskowych i uznanych przez te organy za zbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
 14. przyznawanie własności działki zabudowanej oraz działki gruntu przyznanej do bezpłatnego dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
 15. wykonywanie bieżących czynności i prowadzenie spraw, a w szczególności przygotowywanie analiz oraz projektów dokumentów, przedsięwzięć i decyzji związanych z realizacją przez Zarząd Powiatu kompetencji w zakresie gospodarowaniem mieniem powiatu,
 16. nieodpłatne przekazywanie, na wniosek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, w drodze decyzji, Lasom Państwowym wydzielonych geodezyjnie gruntów wchodzących w skład Zasobu, przeznaczanie do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 17. Udzielanie zezwoleń na przeprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu.


w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

wydawanie decyzji o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

w zakresie ewidencji gruntów i budynków:

 1. prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków,
 2. udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 3. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
 4. wydawanie zaświadczeń w oparciu o dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 5. rejestrowanie umów dzierżaw zgłoszonych do ewidencji stosownie do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 6. wydawanie decyzji ewidencyjnych,
 7. udostępnianie i uwierzytelnianie danych ewidencyjnych w formie:
 • komputerowych wydruków map ewidencyjnych, rejestrów gruntów, budynków i lokali , kartotek budynków i lokali, zestawień gruntów, wykazów gruntów, budynków, lokali i skorowidzów działek,
 • wypisów z rejestru gruntów i kartotek budynków,
 • wyrysów z map ewidencyjnych,
 • kopii analogowych map ewidencyjnych,
 • zawiadomień o zmianie zapisu w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 1. bieżące zawiadamianie zainteresowanych jednostek o zaistniałych zmianach w ewidencji gruntów i budynków,
 2. sporządzanie niezbędnych zestawień z danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 3. wykonywanie badania stanów prawnych nieruchomości, wyjaśnianie rozbieżności pomiędzy zapisem w księgach wieczystych a operatem ewidencji gruntów.
 4. utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
 5. utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla wydziału dokumentami i materiałami źródłowymi, w tym prowadzenie w systemie informatycznym bieżącej aktualizacji części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków w oparciu o:
 • prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne,
 • opracowania geodezyjne i kartograficzne, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające wykaz zmian danych ewidencyjnych,
 • dokumentację architektoniczno-budowlaną gromadzoną i przechowywaną przez organy administracji publicznej,
 • ewidencję publiczną prowadzoną na podstawie innych przepisów,
 • zgłoszone przez właścicieli gruntów i budynków , a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych- inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków. (zmiany te powinny być zgłoszone staroście w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian) ,
 1. występowanie z żądaniem dostarczenia dokumentów w celu wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 2. archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych,
 3. ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem, archiwizacja baz,
 4. okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych,
 5. prowadzenie spraw zawiązanych z założeniem i modernizacją ewidencji gruntów i budynków.


w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów:

wydawanie decyzji zatwierdzających zmiany w obowiązującej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.