Zadania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Informacja zadania wydziałów
Wersja z dnia

Zadania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów

Funkcję Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów sprawuje: Marek Standara, pokój nr 322 tel. 0-89 642-98-33,

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów nadzoruje Starosta

WYKAZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I EWIDENCJI GRUNTÓW W OSTRÓDZIE 

 1. Danuta Baniewska – Inspektor - gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ostródzkiego, pok. nr 323, tel. 89 642-98-34
 2. Lidia Nowicka – Inspektor – gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na terenie miasta Ostróda, gminy Grunwald i gminy Łukta, pok. nr 325, tel. 89 642-98-56
 3. Iwona Jankowska – Inspektor – gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na terenie gminy Ostróda, miasta i gminy Miłomłyn i gminy Dąbrówno, pok. nr 325, tel. 89 642-98-56
 4. Mariusz Ignatjuk – Inspektor – gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na terenie miasta i gminy Morąg, miasta i gminy Miłakowo i gminy Małdyty, pok. nr 324, tel. 89 642-98-51
 5. Anna Ankowska –Geodeta -prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta i gminy Miłomłyn, pok. nr 322, tel. 89 642-98-37,
 6. Katarzyna Pajdak –Podinspektor - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta Ostróda, pok. nr 322, tel. 89 642-98-37,
 7. Beata Pełech – Podinspektor - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Ostróda, pok. nr 333, tel. 89 642-98-21,
 8. Anna Gapa - Starszy Geodeta - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Łukta, klasyfikacja gruntów, pok. nr 321, tel. 89 642-98-35,
 9. Olga Kosiniak - wydawanie wypisów, wyrysów udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków, pok. nr 331, tel. 89 642-98-38,
 10. Aleksandra Koszczał - Geodeta - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Grunwald i gminy Dąbrówno,pok. nr 321, tel. 89 642-98-35,


WYKAZ PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU W MORAGU 

 1. Ireneusz Milewski – Podinspektor - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Morąg, miasta Miłakowo i gminy Miłakowo, pok. nr 9, tel. 89 757-29-78, 89 757-42-44,


Do podstawowych zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów należy: 

w zakresie gospodarki nieruchomościami: 

 1. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Ostródzkiego, a w szczególności:
 • ewidencjonowanie nieruchomości,
 • zapewnianie wyceny tych nieruchomości,
 • sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
 • zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,
 • współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi gminami,
 • zbywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
 • podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej.
 1. wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej,
 2. oddawanie w drodze decyzji, państwowej jednostce organizacyjnej nieruchomości, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U. z 2014 r., poz. 518 j.t. z późn. zm.), w trwały zarząd,
 3. zawieranie porozumienia w sprawie nieodpłatnego oddania jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa,
 4. oddawanie w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dróg publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, zajętych pod drogi krajowe,
 5. oddawanie w trwały zarząd Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi, stanowiących własność Skarbu Państwa,
 6. udzielanie, na wniosek osób fizycznych, bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe,
 7. ustalanie, w drodze decyzji odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
 8. orzekanie, w drodze decyzji, o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
 9. wnioskowanie o dokonanie wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych,
 10. wypłacanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości oraz za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, a także zapewnienie nieruchomości zamiennej, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa,
 11. wydawanie decyzji w sprawach przekazywania w zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 12. przekazywanie w zarząd organom wojskowym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
 13. przejmowanie nieruchomości lub ich części pozostających w zarządzie organów wojskowych i uznanych przez te organy za zbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
 14. przyznawanie własności działki zabudowanej oraz działki gruntu przyznanej do bezpłatnego dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
 15. wykonywanie bieżących czynności i prowadzenie spraw, a w szczególności przygotowywanie analiz oraz projektów dokumentów, przedsięwzięć i decyzji związanych z realizacją przez Zarząd Powiatu kompetencji w zakresie gospodarowaniem mieniem powiatu,
 16. nieodpłatne przekazywanie, na wniosek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, w drodze decyzji, Lasom Państwowym wydzielonych geodezyjnie gruntów wchodzących w skład Zasobu, przeznaczanie do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 17. Udzielanie zezwoleń na przeprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu.


w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

wydawanie decyzji o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

w zakresie ewidencji gruntów i budynków:

 1. prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków,
 2. udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 3. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
 4. wydawanie zaświadczeń w oparciu o dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 5. rejestrowanie umów dzierżaw zgłoszonych do ewidencji stosownie do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 6. wydawanie decyzji ewidencyjnych,
 7. udostępnianie i uwierzytelnianie danych ewidencyjnych w formie:
 • komputerowych wydruków map ewidencyjnych, rejestrów gruntów, budynków i lokali , kartotek budynków i lokali, zestawień gruntów, wykazów gruntów, budynków, lokali i skorowidzów działek,
 • wypisów z rejestru gruntów i kartotek budynków,
 • wyrysów z map ewidencyjnych,
 • kopii analogowych map ewidencyjnych,
 • zawiadomień o zmianie zapisu w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 1. bieżące zawiadamianie zainteresowanych jednostek o zaistniałych zmianach w ewidencji gruntów i budynków,
 2. sporządzanie niezbędnych zestawień z danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 3. wykonywanie badania stanów prawnych nieruchomości, wyjaśnianie rozbieżności pomiędzy zapisem w księgach wieczystych a operatem ewidencji gruntów.
 4. utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
 5. utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla wydziału dokumentami i materiałami źródłowymi, w tym prowadzenie w systemie informatycznym bieżącej aktualizacji części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków w oparciu o:
 • prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne,
 • opracowania geodezyjne i kartograficzne, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające wykaz zmian danych ewidencyjnych,
 • dokumentację architektoniczno-budowlaną gromadzoną i przechowywaną przez organy administracji publicznej,
 • ewidencję publiczną prowadzoną na podstawie innych przepisów,
 • zgłoszone przez właścicieli gruntów i budynków , a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych- inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków. (zmiany te powinny być zgłoszone staroście w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian) ,
 1. występowanie z żądaniem dostarczenia dokumentów w celu wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 2. archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych,
 3. ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem, archiwizacja baz,
 4. okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych,
 5. prowadzenie spraw zawiązanych z założeniem i modernizacją ewidencji gruntów i budynków.


w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów:

wydawanie decyzji zatwierdzających zmiany w obowiązującej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.