Wersja obowiązująca z dnia

Elektronicza Skrzynka Podawcza

Doręczanie dokumentów elektronicznych
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Ostródzie

                                


 
Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 poz. 1114 z późn. zm.) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP.
 
Adres skrytki: /PINB_w_Ostrodzie/SkrytkaESP
 
W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy go  wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym .
 
Do formularza można dołączyć załączniki. Akceptujemy formaty załączników zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2016 poz. 113 z późn. zm.).
 
System ePUAP wymusza ograniczenie wielkości wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego). Obecnie limit ten wynosi 3,5 MB.
 
Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia jest równoznaczne z przyjęciem przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie  przesłanego wniosku elektronicznego. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia zostanie automatycznie wygenerowane jako załącznik do wysłanego przez Państwa formularza i dołączone zostanie do wytworzonej przez Państwa sprawy.