Wersja obowiązująca z dnia

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Szanowny Petencie, Kliencie.

 

W dniu 25 maja 2018 r weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej RODO). Zgodnie z wymaganiami określonymi w tym rozporządzeniu administrator danych osobowych został zobowiązany do wykonania w stosunku do osób, których dane przetwarza, obowiązku poinformowania o ich prawach. Wychodząc naprzeciw temu obowiązkowi informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie z siedzibą w 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się telefonicznie pod numerem 89 642 98 09, drogą elektroniczną pod adresem: sekretariat@ostroda.pinb.gov.pl lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty.
 3. Pani/Pana dane osobowe są lub będą przetwarzane przed Administratora przede wszystkim w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym oraz sprawowania władzy publicznej jak również wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w celu wykonania umowy, której może być Pani/Pan strona lub na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałym zakresie ma charakter dobrowolny.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora są:
 • Art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia UE (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej);
 • Art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia UE (wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 • Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia UE (wykonanie umowy, które jest lub może być Pani/Pan stroną);
 • Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia UE (zgoda osoby, której dane dotyczą);
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Akty wykonawcze (rozporządzenia), wydane na podstawie wyżej wskazanych ustaw, jak również inne, mające zastosowanie, przepisy prawa.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko osoby lub podmioty  upoważnione do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym inne organy władzy publicznej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, wynikających z powierzonych Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego zadań publicznych oraz nałożonych na niego obowiązków prawnych (wskazanych z pkt 3) a następnie zostaną zarchiwizowane przez okresy wskazane w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów. Okres przetwarzania i przechowywania Pani/Pana danych osobowych  może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu powyższych terminów lub zakończeniu przetwarzania Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli dotyczy to Pani/Pana szczególnej sytuacji) jak również – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody -  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 4. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym ewentualnie warunkiem zawarcia umowy lub ma charakter dobrowolny. W sytuacji, w której przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma charakter obowiązku ustawowego lub umownego, jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, zaś konsekwencją odmowy będzie niemożność rozpoznania lub załatwienia sprawy, z którą zgłosił/a się Pani/Pan do naszego Urzędu.