Wersja obowiązująca z dnia

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Szanowny Petencie, Kliencie.

 

W dniu 25 maja 2018 r weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej RODO). Zgodnie z wymaganiami określonymi w tym rozporządzeniu administrator danych osobowych został zobowiązany do wykonania w stosunku do osób, których dane przetwarza, obowiązku poinformowania o ich prawach. Wychodząc naprzeciw temu obowiązkowi informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), realizując wynikający z przywołanych przepisów obowiązek informacyjny, nałożony na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, jako administratora przetwarzającego Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych ustawowo zadań publicznych, informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5; 
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Marta Sadowska, tel: 89 642 98 09, e-mail: pinb@ostroda.pinb.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, związanych z realizacją robót budowlanych i rozbiórki, w tym kontroli i nadzoru nad wykonywaniem obowiązków inwestora. 
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. e przywołanego we wstępie rozporządzenia UE oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inne podmioty publiczne upoważnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz inni uczestnicy procesu budowlanego. 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz wynikający z Instrukcji kancelaryjnej, a po ich ustaniu lub zakończeniu zostaną one usunięte lub zarchiwizowane. 
 7. Dodatkowo informujemy, że posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym także do informacji, czy są one przetwarzane w jakikolwiek sposób; 
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych w sytuacji stwierdzenia, że są one nieprawidłowe czy niekompletne; 
  • usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów; 
  • ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacjach kiedy jest to uzasadnione; 
  • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych, dotyczących Państwa szczególnej sytuacji; 
  • do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, których przetwarzanie zostało powierzone Administratorowi na podstawie uprzedniej Państwa zgody    i w przypadku, kiedy nie ograniczają tego wymagania ustawowe; wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa; 
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich podanie jest Pani/Pana obowiązkiem, wynikającym z obowiązujących przepisów i stanowi warunek konieczny do zrealizowania zadania publicznego dotyczącego realizacji procesu budowlanego. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie odmowa załatwienia Pani/Pana sprawy, wynikająca z formalnej i prawnej niemożności jej rozstrzygnięcia.