Ochrona danych osobowych

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
PINB
Wersja z dnia

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Szanowny Petencie, Kliencie.

 

W dniu 25 maja 2018 r weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej RODO). Zgodnie z wymaganiami określonymi w tym rozporządzeniu administrator danych osobowych został zobowiązany do wykonania w stosunku do osób, których dane przetwarza, obowiązku poinformowania o ich prawach. Wychodząc naprzeciw temu obowiązkowi informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie z siedzibą w 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się telefonicznie pod numerem 89 642 98 09, drogą elektroniczną pod adresem: inspektorat@pinb.ostroda.pl lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty.
 3. Pani/Pana dane osobowe są lub będą przetwarzane przed Administratora przede wszystkim w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym oraz sprawowania władzy publicznej jak również wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w celu wykonania umowy, której może być Pani/Pan strona lub na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałym zakresie ma charakter dobrowolny.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora są:
 • Art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia UE (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej);
 • Art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia UE (wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 • Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia UE (wykonanie umowy, które jest lub może być Pani/Pan stroną);
 • Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia UE (zgoda osoby, której dane dotyczą);
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Akty wykonawcze (rozporządzenia), wydane na podstawie wyżej wskazanych ustaw, jak również inne, mające zastosowanie, przepisy prawa.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko osoby lub podmioty  upoważnione do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym inne organy władzy publicznej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, wynikających z powierzonych Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego zadań publicznych oraz nałożonych na niego obowiązków prawnych (wskazanych z pkt 3) a następnie zostaną zarchiwizowane przez okresy wskazane w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów. Okres przetwarzania i przechowywania Pani/Pana danych osobowych  może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu powyższych terminów lub zakończeniu przetwarzania Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli dotyczy to Pani/Pana szczególnej sytuacji) jak również – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody -  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 4. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym ewentualnie warunkiem zawarcia umowy lub ma charakter dobrowolny. W sytuacji, w której przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma charakter obowiązku ustawowego lub umownego, jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, zaś konsekwencją odmowy będzie niemożność rozpoznania lub załatwienia sprawy, z którą zgłosił/a się Pani/Pan do naszego Urzędu.