Zadania Wydziału Finansowo - Księgowego

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Informacja zadania wydziałów
Wersja z dnia

Zadania Wydziału Finansowo - Księgowego

Funkcję Dyrektora Wydziału Finansowego sprawuje: Hanna Żynda - Skarbnik Powiatu.


Funkcję Zastępcy Skarbnika sprawuje:


Pracą Wydziału Finansowego kieruje Skarbnik Powiatu przy pomocy zastępcy.

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy w szczególności:

 1. przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Powiatu oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu,
 2. opracowanie układu wykonawczego budżetu,
 3. udzielanie pomocy Zarządowi w wykonywaniu budżetu Powiatu,
 4. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Starostwa, budżetu powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa,
 5. przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 6. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Powiatu,
 7. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową powiatowych jednostek organizacyjnych,
 8. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 9. rozliczanie inwentaryzacji,
 10. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 11. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 12. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych,
 13. obsługa finansowa funduszy powiatowych,
 14. prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów i pożyczek przez Powiat,
 15. odprowadzanie i rozliczanie składek ZUS i Funduszu Pracy,
 16. opiniowanie projektów aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe,
 17. prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 18. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT,
 19. prowadzenie obsługi kasowej Starostwa, w tym oddziałów zamiejscowych,
 20. opracowywanie analiz, zbiorczych informacji finansowych i sprawozdań dotyczących powiatu,
 21. współudział w aktywnym pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla budżetu Powiatu,
 22. współdziałanie z bankami i innymi instytucjami,
 23. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 24. kontrola wykorzystania udzielanych dotacji z budżetu powiatu,
 25. prowadzenie windykacji należności budżetu powiatu i Skarbu Państwa,
 26. ocena wykorzystania przydzielonych środków finansowych.

 Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. przygotowywanie projektu budżetu Powiatu,
 3. nadzorowanie i kontrolowanie realizacji budżetu Powiatu,
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 5. nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej,
 6. przygotowanie określonych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej Powiatu,
 7. opiniowanie projektów aktów prawnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu Powiatu,
 8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości i kontroli finansowej,
 9. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Starosty.