Wersja obowiązująca z dnia

Zadania Wydziału Finansowo - Księgowego

Funkcję Dyrektora Wydziału Finansowego sprawuje: Hanna Żynda - Skarbnik Powiatu.


Funkcję Zastępcy Skarbnika sprawuje:


Pracą Wydziału Finansowego kieruje Skarbnik Powiatu przy pomocy zastępcy.

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy w szczególności:

 1. przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Powiatu oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu,
 2. opracowanie układu wykonawczego budżetu,
 3. udzielanie pomocy Zarządowi w wykonywaniu budżetu Powiatu,
 4. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Starostwa, budżetu powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa,
 5. przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 6. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Powiatu,
 7. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową powiatowych jednostek organizacyjnych,
 8. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 9. rozliczanie inwentaryzacji,
 10. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 11. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 12. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych,
 13. obsługa finansowa funduszy powiatowych,
 14. prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów i pożyczek przez Powiat,
 15. odprowadzanie i rozliczanie składek ZUS i Funduszu Pracy,
 16. opiniowanie projektów aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe,
 17. prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 18. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT,
 19. prowadzenie obsługi kasowej Starostwa, w tym oddziałów zamiejscowych,
 20. opracowywanie analiz, zbiorczych informacji finansowych i sprawozdań dotyczących powiatu,
 21. współudział w aktywnym pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla budżetu Powiatu,
 22. współdziałanie z bankami i innymi instytucjami,
 23. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 24. kontrola wykorzystania udzielanych dotacji z budżetu powiatu,
 25. prowadzenie windykacji należności budżetu powiatu i Skarbu Państwa,
 26. ocena wykorzystania przydzielonych środków finansowych.

 Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. przygotowywanie projektu budżetu Powiatu,
 3. nadzorowanie i kontrolowanie realizacji budżetu Powiatu,
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 5. nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej,
 6. przygotowanie określonych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej Powiatu,
 7. opiniowanie projektów aktów prawnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu Powiatu,
 8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości i kontroli finansowej,
 9. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Starosty.