Wersja nieobowiązująca z dnia

Zadania Wydziału Finansowo - Księgowego

Funkcję Naczelnika Wydziału Finansowego sprawuje: Hanna Żynda - Skarbnik Powiatu.


Funkcję Zastępcy Skarbnika sprawuje:


Pracą Wydziału Finansowego kieruje Skarbnik Powiatu przy pomocy zastępcy.

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1) przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Powiatu oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu,
2) opracowanie układu wykonawczego budżetu,
3) udzielanie pomocy Zarządowi w wykonywaniu budżetu Powiatu,
4) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Starostwa, budżetu powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa,
5) przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
6) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Powiatu,
7) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową powiatowych jednostek organizacyjnych,
8) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
9) rozliczanie inwentaryzacji,
10) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
11) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
12) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych,
13) obsługa finansowa funduszy powiatowych,
14) prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów i pożyczek przez Powiat,
15) odprowadzanie i rozliczanie składek ZUS i Funduszu Pracy,
16) opiniowanie projektów aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe,
17) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
18) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT,
19) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa, w tym oddziałów zamiejscowych,
20) opracowywanie analiz, zbiorczych informacji finansowych i sprawozdań dotyczących powiatu,
21) współudział w aktywnym pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla budżetu Powiatu,
22) współdziałanie z bankami i innymi instytucjami,
23) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
24) kontrola wykorzystania udzielanych dotacji z budżetu powiatu,
25) prowadzenie windykacji należności budżetu powiatu i Skarbu Państwa,
26) ocena wykorzystania przydzielonych środków finansowych.

 Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) przygotowywanie projektu budżetu Powiatu,
3) nadzorowanie i kontrolowanie realizacji budżetu Powiatu,
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
5) nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej,
6) przygotowanie określonych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej Powiatu,
7) opiniowanie projektów aktów prawnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu Powiatu,
8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości i kontroli finansowej,
9) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Starosty.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.