Wersja nieobowiązująca z dnia

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

ul. Władysława Jagiełły 1

14-100 Ostróda
NIP:741-18-87-468  
REGON 511398725

Telefony: 
SEKRETARIAT –89-646-06-40, 89-646-52-24
CENTRALA – 89-646-06-00

strona internetowa:www.szpital-ostroda.pl


Prezes Zarządu  -  Jacek Dudzin

Prokurent – Małgorzata Zalewska

 

,,Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna’’ ( nazwa skrócona: ,,Szpital w Ostródzie S.A’’.) jest spółką prawa handlowego utworzoną przez Powiat Ostródzki, który jest właścicielem 100% akcji spółki.

 

Organy Spółki

Zarząd - Szpital w Ostródzie S.A. - Zarząd jest jednoosobowy, funkcje Zarządu pełni Prezes Zarządu.
Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz, prowadzenie wszystkich spraw Spółki i zarządzanie jej majątkiem.
W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:

 1. występowanie w imieniu Spółki i reprezentowanie jej wobec władz, urzędów, instytucji i osób trzecich,
 2. uchwalanie podziału pracy pomiędzy członków Zarządu,
 3. przydzielanie pracownikom Spółki stanowisk pracowniczych oraz ustalanie wynagrodzenia w oparciu o obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania i regulamin,
 4. przyznawanie nagród i nakładanie kar na pracowników Spółki,
 5. zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,
 6. opracowywanie planów pracy,
 7. sporządzanie projektów techniczno-ekonomicznych i finansowych,
 8. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
 9. proponowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz przygotowywanie projektów uchwał,
 10. składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia,
 11. sporządzanie bilansu Spółki i składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu,
 12. składanie wniosków dotyczących zasad podziału zysku oraz terminów wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat,
 13. branie udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu,
 14. opracowywanie projektów, regulaminów i innych aktów prawnych w zakresie działania Spółki,
 15. udostępnianie żądanych materiałów Radzie Nadzorczej i innym organom Spółki.


Rada Nadzorcza
Radę Nadzorczą Szpitala w Ostródzie S.A. powołuje Walne Zgromadzenie Spółki. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań:

 • Zarządu z działalności Spółki,
 • finansowego za ubiegły rok obrotowy

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących  sprawować swoich czynności.

Walne Zgromadzenie      
Funkcję Walnego Zgromadzenia Szpitala w Ostródzie S.A. pełni Zarząd Powiatu w Ostródzie.


W celu:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia,
 • prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,
 • realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych


Szpital w Ostródzie S.A. utworzył i prowadzi:

 

Centrum Zdrowia MEDICA - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
( nazwa skrócona: Centrum Zdrowia MEDICA )
14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1


 

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w następujących formach opieki zdrowotnej:

 1. ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 2. stacjonarnej opieki zdrowotnej,
 3. pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego,
 4. programów zdrowotnych,
 5. profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 6. diagnostyki medycznej
 7. 7) rehabilitacji leczniczej.

 

W strukturze organizacyjnej Zakładu wyróżnia się:
Dział Medyczny obejmujący:

 1. oddziały szpitalne ( wewnętrzny, dziecięcy, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, laryngologii, ginekologii, położniczy i noworodkowy, zakaźny, ratownictwa medycznego, intensywnej terapii ),
 2. pracownie diagnostyczne,
 3. poradnie specjalistyczne,
 4. pomoc doraźną i ratownictwo medyczne,
 5. rejestr usług medycznych i statystykę medyczną.

Dział obsługi i zaopatrzenia.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie osobom uprawnionym w rozumieniu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w zakresie i w ramach środków określonych umową zawartą przez Narodowy Fundusz Zdrowia z Zakładem jako świadczeniodawcą.
Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych za częściową odpłatnością innym osobom w zakresie i na warunkach określonych zleceniem lub umową zawartą z innym podmiotem finansującym te świadczenia ( np. w ramach programów zdrowotnych ) lub odpłatnie ( np. osobom nie ubezpieczonym, cudzoziemcom, itp. ).

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.