Wersja obowiązująca z dnia

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

Informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
    z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację ().

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty jest ustalany telefonicznie pod nr 89 642 98 03.

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu
lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon
lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon

Radcy prawni

CUP w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
pok. 226

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna
w Morągu, ul. Ogrodowa 16

 

 

wt.. – godz. 9:00 - 13:00

czw. –  godz. 9:00 - 13:00

pt. –  godz. 9:00 - 13:00

(dyżury pełnione na zmianę przez radcę prawnego lub adwokata)

 

pon. – godz. 9:00 - 13:00

śr. –  godz. 9:00 - 13:00

pt. –  godz. 9:00 - 13:00

(dyżury pełnione na zmianę przez radcę prawnego lub adwokata)

 

577 860 259

 

 

 

 

 

603 850 460

Adwokaci

CUP w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
pok. 226

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna
w Morągu, ul. Ogrodowa 16

 

pon. – godz. 9:00 - 13:00

śr. –  godz. 9:00 - 13:00

pt. –  godz. 9:00 - 13:00

(dyżury pełnione na zmianę przez radcę prawnego lub adwokata)

 

wt.. – godz. 9:00 - 13:00

czw. –  godz. 9:00 - 13:00

pt. –  godz. 9:00 - 13:00

(dyżury pełnione na zmianę przez radcę prawnego lub adwokata)

 

 

577 860 259

 

 

 

 

 

 

603 850 460

Stowarzyszenie

SUNSUM CORDA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie,
ul.Olsztyńska 2, pok. 3

pon. - pt., godz. 9:00 - 13:00

 

89 642 97 88

wew.221

 

Informacje o nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu
 i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady
i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest  telefonicznie pod nr 89 642 98 03.

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon

Stowarzyszenie

SUNSUM CORDA

CUP w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 226

 

pon.- pt. w godz. 13:00 - 17:00

577 860 259

 

Informacja o nieodpłatnej mediacji

 

NIEODPŁATNA MEDIACJA
 

Opis usługi

 

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ),a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać                          

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa,

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  89 642 98 03

 

Inne informacje              

Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty
w punkcie porad obywatelskich.

Jednostka prowadząca

        adres

dni i godziny dyżurów

 

telefon

Szczególnie polecamy specjalistyczne dyżury mediacyjne:

Stowarzyszenie

SUNSUM CORDA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie,
ul.Olsztyńska 2, pok. 3

pierwszy i ostatni piątek miesiąca –  godz. 9:00 do 13:00 dyżur ze specjalizacją mediacyjną

89 642 97 88

wew.221

 

Informacja o poradnictwie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

PORADNICTWO DLA OSÓB

POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
 

 

Opis usługi

 

 

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu.

Osoba pierwszego kontaktu udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone do specjalistów. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

 

Kto może skorzystać                            

 

Każda osoba uznana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem i osoby jej najbliższe, którym nie udzielono pomocy w tym samym zakresie
z innych źródeł.

 

Forma zapisu

Telefonicznie lub osobiście w podanych godzinach.

 

Inne informacje              

Wsparcie udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich, natomiast w przypadku osób pierwszego kontaktu – również za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc może zostać udzielona w miejscu przebywania pokrzywdzonego przestępstwem.

REJONIZACJA NIE OBOWIĄZUJE – pełna lista Ośrodków dla osób pokrzywdzonych, z terenu całego kraju jest dostępna na stronie

 

Dodatkowe informacje: