Wersja obowiązująca z dnia

Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne; każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki: 

 • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników, 
 • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi, 
 • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin, 
 • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych; 

Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych, jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. 
Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta na czas nieokreślony. 
W przypadku zaistnienia zmian dotyczących: oznaczenia przedsiębiorcy (imię i nazwisko, nazwa, miejsca zamieszkania, siedziby, numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ilości pojazdów na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne) należy złożyć wniosek o zmianę zaświadczenia.

Załatwiający sprawę:

Starostwo Powiatowe
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Jana III Sobieskiego 5
14 – 100 Ostróda
tel. 89 6429867

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140), 
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013. 916).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256).


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne
  Do wniosku należy dołączyć dokumenty zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy tj.:
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4;
  • wykaz pojazdów 
  • dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia
  • pełnomocnictwo, gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela.
 2. Opłaty:
  • Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.
  • Za wydanie wypisu z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
  • Za zmianę zaświadczenia, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, oraz po zwróceniu do-tychczasowych dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, pobiera się opłatę w wysoko-ści 25 zł.
  • Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia, pobiera się opłaty w wysokości 10 zł.
  • Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadcze-nia, pobiera się opłatę, o której mowa w pkt 2.

Załączniki