Wersja obowiązująca z dnia

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

NIP: 741-21-29-563, REGON: 361866240

Strona internetowa Zespołu: www.zpp.ostroda.pl

Dyrektor: Monika Włodarczyk-Dudka

 

W skład Zespołu Placówek Pedagogicznych wchodzą:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie
 2. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Strona internetowa Poradni: www.poradnia.ostroda.pl

ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda
tel. 0 (prefix) 89 646 65 98, fax. 0 (prefix) 89 642 25 96
e-mail: 
sekretariat@poradnia.ostroda.pl
NIP 741-17-69-875,   Regon 000716678

 

Sekretariat jest czynny dla klientów w dni powszednie od 7:30 do 15:30

Zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne są realizowane również w godzinach popołudniowych.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej.
Rejonem działania Poradni jest:

 • Miasto Ostróda,
 • Gmina Ostróda,
 • Gmina Dąbrówno,
 • Gmina Grunwald,
 • Miasto i Gmina Miłomłyn

 

Przedmiot działalności:
Podstawową działalnością Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  w tym pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Do zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ZPP należy w szczególności:

 1. diagnozowanie dzieci i młodzieży od urodzenia do czasu zakończenia nauki w tym prowadzenie pogłębionej oceny funkcjonalnej na potrzeby związane z edukacją;
 2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnianie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego; prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych;
 3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki;
 4. diagnozowanie predyspozycji osobowościowo-zawodowych oraz skłonności zawodowych, planowanie ścieżek edukacyjno-zawodowych, informowanie o lokalnym rynku pracy i tendencjach na rynku pracy, informowanie o przebiegu kształcenia w poszczególnych typach szkół, konsultacje z przygotowania się do egzaminów
 5. podejmowanie interwencji kryzysowej na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin;
 6. wspieranie w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych kadr pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, opiekunów dzieci do lat 3, nauczycieli i specjalistów pracujących w jednostkach systemu oświaty;
 7. realizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz organizowanie kompleksowego wsparcia dla rodzin;
 8. koordynowanie na terenie powiatu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Od 2017 roku Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie powiatu ostródzkiego.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
Poradnia udziela pomocy uczniom i ich rodzicom  oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz dzieciom nie uczęszczającym do szkół i przedszkoli, a mieszkającym na terenie działania Poradni.
Pomoc specjalistyczna udzielana jest na wniosek nauczycieli, pedagogów, lekarzy i rodziców. W wszystkich przypadkach konieczna jest zgoda rodziców. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w godzinach pracy Poradni lub listownie. Są rozpatrywane w kolejności ich wpływania. W szczególnych przypadkach (np. interwencja kryzysowa lub badania pod kątem nauczania indywidualnego), także poza kolejnością. Formularze są dostępne na stronie internetowej Poradni w zakładce druki do pobrania.


Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie
ul. Sportowa 1
14-100 Ostróda
Tel. 789 386 080
email: pbp.ostroda@gmail.com
NIP 741 212 77 42
REGON 281616973


Biblioteka jest czynna dla czytelników:
Godziny:
poniedziałek - 9:00-16:00
wtorek - 09:00-16:00
środa - 08:00-15:00
czwartek - 08:00-15:00
piątek - 08:00-15:00
sobota - Zamknięte
niedziela - Zamknięte
Biblioteka jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego, która działa w formie jednostki budżetowej.

Majątek :

Jednostka

Położenie nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia działki

Rodzaj zabudowy

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
w Ostródzie

miasto Ostróda
obręb Nr 9
ul. Grunwaldzka 50

138/2

0,0826 ha

budynek
administracyjny

 

Celem działania Biblioteki jest spełnianie potrzeb kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania jak również prowadzenie działalności związanej z oświatą i wychowaniem.
Biblioteka służy również wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, jak również potrzebom mieszkańców Powiatu Ostródzkiego.
 

Do zadań Biblioteki należy:

gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:

 • literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach obcych,
 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
 • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
 • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • programy nauczania i podręczniki szkolne,
 • materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,
 • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
 • wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania Biblioteką,
 • wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.


Biblioteka może ponadto:

 1. organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych,
 2. prowadzić działalność wydawniczą,
 3. organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie,
 4. współpracować ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.