Wersja nieobowiązująca z dnia

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

NIP: 741-21-29-563, REGON: 361866240

Strona internetowa Zespołu: www.zpp.ostroda.pl

 

p.o. dyrektora Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie
Monika Włodarczyk-Dudka

 

W skład Zespołu Placówek Pedagogicznych wchodzą:

1.     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie

2.     Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda
tel. 0 (prefix) 89 646 65 98, fax. 0 (prefix) 89 642 25 96
e-mail: pppostroda@poczta.onet.pl  
strona internetowa: www.poradnia.ostroda.pl
NIP 741-17-69-875,   Regon 000716678

 

Sekretariat jest czynny dla klientów w dni powszednie od 8.00 do 15.00

Zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne są realizowane również w godzinach popołudniowych.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej.
Rejonem działania Poradni jest:

- Miasto Ostróda,
- Gmina Ostróda,
- Gmina Dąbrówno,
- Gmina Grunwald,
- Miasto i Gmina Miłomłyn

 

     Przedmiot działalności:
Podstawową działalnością Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  w tym pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
     Do zadań Poradni należy w szczególności: 
1) diagnozowanie dzieci i młodzieży od urodzenia do czasu zakończenia nauki;
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

    Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
 Poradnia udziela pomocy uczniom i ich rodzicom  oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz dzieciom nie uczęszczającym do szkół i przedszkoli, a mieszkającym na terenie działania Poradni.
Pomoc specjalistyczna udzielana jest na wniosek nauczycieli, pedagogów, lekarzy i rodziców. W wszystkich przypadkach konieczna jest zgoda rodziców. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w godzinach pracy Poradni lub listownie. Są rozpatrywane w kolejności ich wpływania. W szczególnych przypadkach (np. interwencja kryzysowa lub badania pod kątem nauczania indywidualnego), także poza kolejnością.

Druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej Poradni:  www.poradnia.ostroda.pl


Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 50
14-100 Ostróda
Tel. (89) 646 25 81
email: pbp.ostroda@gmail.com  

Strona internetowa: www.pedagogiczna.ostroda.pl
NIP 741 212 77 42
REGON 281616973

Biblioteka jest czynna dla czytelników:
w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 10.00 - 17.00
w czwartek w godz. 8.00 – 15.00.

Biblioteka jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego, która działa w formie jednostki budżetowej
Majątek:

Jednostka

Położenie nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia działki

Rodzaj zabudowy

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
w Ostródzie

miasto Ostróda
obręb Nr 9
ul. Grunwaldzka 50

138/2

0,0826 ha

budynek
administracyjny

 

Celem działania Biblioteki jest spełnianie potrzeb kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania jak również prowadzenie działalności związanej z oświatą

i wychowaniem.
Biblioteka służy również wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, jak również potrzebom mieszkańców Powiatu Ostródzkiego.

    Do zadań Biblioteki należy: 
1) gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych,

w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących

w szczególności:
a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach obcych,
b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
c) literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
d) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
e) programy nauczania i podręczniki szkolne,
f) materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu,
2) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,
3) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
4) wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania Biblioteką,
5) wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.

    Biblioteka może ponadto:
1) organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych,
2) prowadzić działalność wydawniczą,
3) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie,
4) współpracować ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.