Wersja obowiązująca z dnia

Zgłaszanie roboty geodezyjnej i kartograficznej

Zgłoszenie roboty geodezyjnej i kartograficznej może złożyć jednostka wykonawstwa geodezyjnego prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych.

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie roboty geodezyjnej ( druk do pobrania - zał. nr 1 zał. nr 2 Ostróda i zał. nr 1a zał. nr 2a  Morąg)
 • kopia zaświadczenia o nadaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej (dotyczy podmiotów, które pierwszy raz w naszym starostwie zgłaszają wykonanie roboty geodezyjnej lub kartograficznej).


Miejsce składania zgłoszenia:

zgłoszenie należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, lub złożyć:

 • w Wydziale Geodezji i Kartografii , pok. nr 315.  Sprawy prowadzą: Starszy Geodeta – Magdalena Jaksina oraz Geodeta - Krzysztof Bonk - tel. (89) 642-98-05, fax (89) 642-98-05.
 • w Wydziale Zamiejscowym w Morągu pok. nr. 7 sprawę prowadzi Geodeta - Eugeniusz Łazicki
 • zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych mogą być przesyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem geoportalu powiatowego, aby uzyskać dostęp do geoportalu należy wypełnić wniosek


Termin załatwienia zgłoszenia i wniesienia opłaty:

 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje w dniu złożenia nie później niż w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia,
 • wydanie informacji o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu roboty oraz udostępnienie materiałów następuje w ciągu 10 dni roboczych, a w wypadku dużych robót, nie dłużej niż w ciągu miesiąca.
 • wniesienie opłaty za udostępnienie materiałów z zasobu następuje na podstawie wystawionego przez organ Dokumentu Obliczenia Opłaty


Podstawa prawna: 

 • ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2052) 
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013r., poz. 1183).
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U 2014r., poz. 1924)
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby  postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilno - prawnych (Dz.U. 2014, poz. 914)
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. 2014, poz. 917)

Załączniki