Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Kierownik/Pedagog (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie

Miejsce zatrudnienia: Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie

Nr ogłoszenia: -

Identyfikator: -

Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie otwartego konkursu na stanowisko kierownika/pedagoga

Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie

 

 Na podstawie art. 13 ust. 3 i art.. 32 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1282) oraz art. 25 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2020 poz. 821)

 

Zarząd Powiatu w Ostródzie

ogłasza nabór na stanowisko kierownika/pedagoga Świetlicy Terapeutycznej

w Ostródzie

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie ul. Sportowa 1

 

 1. Określenie stanowiska:

Kierownik placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego,

Pedagog

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 4. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 5. Posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce:
 1. na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
 2. na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami dyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 1. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
 2. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 3. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub organizacji pomocy społecznej.
 2. Co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
 3. Minimum roczny staż pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub instytucji realizującej zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 4. Znajomość regulacji prawnych z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz  przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 5. Doświadczenie we współpracy z organizacjami ukierunkowanymi na wsparcie rodziny
  i wychowanie dzieci.
 6. Inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
 7. Komunikatywność, w tym łatwość nawiązywania kontaktów.
 8. Zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, zaangażowanie i dyspozycyjność.
 9. Wysoka kultura osobista, komunikatywność, rzetelność, systematyczność .
 10. Obsługa komputera w zakresie pakietu biurowego.
 11. Umiejętność zarządzania zespołem.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:

 

 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania świetlicy.
 2. Kierowanie i nadzór nad zespołem pracowników świetlicy.
 3. Zarządzanie oraz ustalanie organizacji wewnętrznej placówki.
 4. Reprezentowanie placówki na zewnątrz.
 5. Sprawowanie nadzoru nad powierzonym majątkiem.
 6. Realizowanie celów statutowych placówki.
 7. Współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka, placówkami oświatowymi
  i podmiotami leczniczymi, organami samorządowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie oraz instytucjami, jednostkami, osobami fizycznymi i prywatnymi, które prowadzą działalność w obszarze pomocy dziecku i rodzinie.
 8. Tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie jednostkowym dochodów i wydatków.
 9. Zwierzchnictwo służbowe w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w placówce.

 

 1. Informacja o warunkach pracy:
 1. Wymiar czasu pracy na stanowisku kierownika – 1/2 etatu.
 2. Wymiar czasu pracy na stanowisku pedagoga – 1/2 etatu.
 3. Miejsce pracy – Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie ul. Sportowa 1.
 4. Warunki pracy – praca biurowa, wymaga umiejętnego współdziałania z innymi, wykonywana w pomieszczeniach biurowych (przy komputerze) jak również w terenie, związana z kontaktem z osobami spoza placówki, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze:

 

W miesiącu czerwcu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm), wyniósł mniej niż 6% ogółu zatrudnionych. 

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. List motywacyjny.
 4. Klauzula informacyjna z zakresu danych osobowych dla kandydatów do pracy.
 5. Kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych i studiów podyplomowych.
 6. Pisemna informacja o ukończonych kursach, szkoleniach w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz profilaktyki.
 7. Kopie świadectw pracy.
 8. Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, oświadczenie, że kandydat nie był karany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postepowanie karne.
 9. Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona, oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego  - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 10. Koncepcja pracy na stanowisku kierownika placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (cv) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040
z późn. zm.).

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika/ pedagoga Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie” do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. nr 212 lub przesłać listem (liczy się data wpływu), w terminie do 22 lipca 2020r. do godziny 14.00.

 

Rozpatrzeniu nie będą podlegały oferty złożone po terminie, niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów
i podpisów pod listem motywacyjnym  i pod oświadczeniami.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do naboru oraz kandydatów nie spełniających wymagań określonych w ogłoszeniu mogą być odebrane w ciągu miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

W przypadku nieodebrania – zostaną zniszczone.

 

Informacji na temat naboru udziela Pan Tomasz Podsiadło tel. 89 642 98 87 w godz. 8.00 - 15.00, e-mail: sekretariat@pcpr.ostroda.pl.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.powiat.ostroda.pl pcpr.ostroda.pl oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5.

 

Ostróda, dnia 9 lipca 2020 r.