Wersja obowiązująca z dnia

Rejestracja pojazdu

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu, starosta właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania.

W przypadku rejestracji pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich właścicieli lub jeden z właścicieli posiadający pełnomocnictwa od pozostałych.

Od dnia 1 stycznia 2024 r. właściciel pojazdu będzie obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia:

 • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,

 • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 • w przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin, będzie biegł od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku, gdy właścicielem pojazdu będzie przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, będzie obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni. 

Niedopełnienie obowiązku rejestracji będzie skutkowało nałożeniem kary administracyjnej.

 • 500 zł za niezłożenie wniosku o rejestrację w terminie 30 dni,

 • 1000 zł w przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni,

 • 1000 zł za niezłożenie wniosku o rejestrację w terminie 90 dni przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami,

 • 2000 zł za niezłożenie wniosku o rejestrację w terminie 180 dni przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami,

Kar nie stosuje się w przypadku, gdy właściciel pojazdu nabytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokona zbycia pojazdu lub oddania do stacji demontażu przed upływem wyznaczonych terminów.

 

Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego zakupionego w kraju

Załącznikami do wniosku o rejestrację są:

 • oryginał dowodu/dowodów własności pojazdu np. umowa kupna – sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,

 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego  WE pojazdu

 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu. został sprowadzony  z terytorium państwa UE.

Procedura elektroniczna za pośrednictwem salonu

Na podstawie art. 73c  ustawy prawo o ruchu drogowym  właściciel nowego pojazdu samochodowego, przyczepy lub motoroweru nabytego w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów może upoważnić ten salon lub uprawnionego przedstawiciela tego salonu do:

 • złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub,

 • odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

Do wniosku o rejestrację pojazdu dołącza się w postaci elektronicznej oryginał lub kopię:

 1. upoważnienia, o którym mowa w ust. 1;

 2. dowodu nabycia pojazdu;

 3. dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3, 6 lub 6a lub ust. 1b;

 4. potwierdzenia dokonania opłat za wydanie pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego;

 5. potwierdzenia dokonania opłaty ewidencyjnej;

 6. potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju

Załącznikami do wniosku o przerejestrowanie są:

 • Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dział spadku, umowa o zniesienie współwłasnosci, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). Dopuszcza się przedłożenie poświadczonej notarialnie kopii dowodów własności pojazdu.

 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,

 • ważna polisa OC,

 • dotychczasowe tablice rejestracyjne

Brak tablic rejestracyjnych uniemożliwi rejestrację pojazdu.

Można  wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu zarejestrowanego na terenie  kraju. Zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, jest możliwe dla tablic utrzymanych w należytym stanie tj. czystych, czytelnych i zgodnych z aktualnym wzorem (nie mogą to być stare tablice z flagą RP lub „czarne”).

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Załącznikami do wniosku o rejestrację są:

 • Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dział spadku, umowa o zniesienie współwłasności, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).  Dowód własności należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego jeżeli ,jest w języku obcym,

 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo--osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. 

 • dokument potwierdzający odprawę celną lub informacja o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej dla pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej. W przypadku przedsiębiorcy zajmującego się handlem pojazdami  wystarczy, że takie informacje znajdą się na fakturze sprzedaży,

 • dowód rejestracyjny pojazdu część I i II, jeżeli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu – tłumaczenia od tłumacza przysięgłego obowiązują dla pojazdów sprowadzonych spoza terenu Unii Europejskiej,

 • tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku które wystawia osoba sprowadzająca pojazd na teren Polski, 

 • oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu na teren Polski dokument wystawia osoba sprowadzająca pojazd na teren Polski,

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu dla pojazdu pierwszy raz rejestrowanego w Polsce.

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Załącznikami do wniosku o rejestrację są:

 • dowód własności pojazdu zabytkowego;

 • dowód rejestracyjny lub oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, w przypadku braku dowodu rejestracyjnego;

 • uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub dokument potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów;

 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów,

 • tablice rejestracyjne lub oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych.

 • w przypadku rejestracji pojazdu zabytkowego sprowadzonego z zagranicy do powyższych dokumentów należy dołączyć dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo--osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy lub dokument potwierdzający odprawę celną lub informacja o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej dla pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej. W przypadku przedsiębiorcy zajmującego się handlem pojazdami  wystarczy, że takie informacje znajdą się na fakturze sprzedaży,

Rejestracja czasowa na wniosek właściciela

Rejestracji czasowej dokonuje się, na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

 1. wywozu pojazdu za granicę,

 2. przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP,

 3. przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

 

Załącznikami do wniosku o rejestrację są:

 1. W przypadku wywozu pojazdu za granicę:

  • dowód własności pojazdu,

  • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.

 2. W przypadku przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • dowód własności,

  • jeżeli przed pierwszą rejestracją - należy dołączyć dokumenty według procedury rejestracji pojazdu zakupionego w kraju lub za granicą.

 3. W przypadku konieczności wykonania badania technicznego lub naprawy:

  • jeżeli przed pierwszą rejestracją - należy dołączyć dokumenty według procedury rejestracji pojazdu zakupionego w kraju lub za granicą,

  • pojazdu już zarejestrowanego na terenie RP - do depozytu należy oddać  tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny.

Opłaty :

 1. opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego albo jego wtórnika - 54,00 zł.

 2. opłata za  wydanie pozwolenia czasowego albo jego wtórnika –

  • w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy - 13,50 zł,

  • w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy - 18,50 zł

 3. opłata za wydanie:

  • tablic rejestracyjnych samochodowych albo ich wtórnika - 80,00 zł;

  • tablicy rejestracyjnej motocyklowej albo jej wtórnika - 40,00 zł;

  • tablicy rejestracyjnej motorowerowej albo jej wtórnika - 30,00 zł;

  • tablic rejestracyjnych indywidualnych - 1000,00 zł;

  • tablic rejestracyjnych zabytkowych samochodowych albo ich wtórnika - 100,00 zł;

  • tablic rejestracyjnych zabytkowych jednorzędowych zmniejszonych - 100,00 zł;

  • tablicy rejestracyjnej motocyklowej zabytkowej albo jej wtórnika - 50,00 zł;- tablicy rejestracyjnej motorowerowej zabytkowej albo jej wtórnika - 40,00 zł

  • kompletu nalepek legalizacyjnych na tablice rejestracyjne albo wtórnika tych nalepek - 12,50 zł

  • tymczasowych tablic rejestracyjnych samochodowych albo ich wtórnika - 30,00 zł;

  • tymczasowej tablicy rejestracyjnej motocyklowej albo jej wtórnika - 12,00 zł;

  • tymczasowej tablicy rejestracyjnej motorowerowej albo jej wtórnika - 12,00 zł.


Opłat można dokonać:

 • w kasie (gotówka, karta ) Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w kasie Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9)
  lub na konto urzędu:

 • PKO BP 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884 (opłata komunikacyjna).


Opłatę skarbową  można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Ostródzie nr konta  19 1160 2202 0000 0005 0164 4789,  lub bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w kasie Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9)

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Ostródzie -Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 102 , 104 – parter) dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.

Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 (Urząd Miasta  I piętro) dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.


Godziny przyjmowania interesantów:

Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: 

poniedziałek w godz. 8:30 - 15:30,

wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30 – 14:00.
Tel. 642 98 70, 642-98-82


Oddział w Morągu: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 14:00.
Tel. 89 642 98 06; 89 642 98 39

Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Komunikacji i Transportu

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r poz. 775 ze zm.).

 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 poz. 1047ze zm.).

 3. Ustawa o Opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r poz. 1847).

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji  i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów  (Dz.U. z 2022 r poz. 1847).

 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2022r poz. 1849).

 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz.U. z 2022r poz. 1848).

 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2021r poz. 100 ze zm).

Załączniki