Wersja nieobowiązująca z dnia

Rejestracja pojazdu

Rejestracja pojazdu

Wniosek o rejestrację pojazdu (składa się osobiście lub przez pełnomocnika):

 1. nowego

Załącznikami do wniosku o rejestrację są:

 • oryginał dowodu/dowodów własności pojazdu np. umowa kupna – sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
 • karta pojazdu,
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego  WE pojazdu
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu. został sprowadzony  z terytorium państwa UE,
 1. przerejestrowanie:

Załącznikami do wniosku o przerejestrowanie są:

 • oryginał dowodu/dowodów własności pojazdu np. umowa kupna – sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,
 • karta pojazdu,
 • ważna polisa OC,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne

Brak tablic rejestracyjnych uniemożliwi rejestrację pojazdu.

Można  wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu zarejestrowanego na terenie  kraju. Zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, jest możliwe dla tablic utrzymanych w należytym stanie tj. czystych, czytelnych i zgodnych z aktualnym wzorem (nie mogą to być stare tablice z flagą RP lub „czarne”).

 1. rejestracja z zagranicy

Załącznikami do wniosku o rejestrację są:

 • oryginał dowodu/dowodów własności pojazdu np. umowa kupna – sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności. Dowód własności należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego jeżeli ,jest w języku obcym,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub brak obowiązku opłaty akcyzy,
 • dokument potwierdzający odprawę celną lub informacja o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej dla pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej. W przypadku przedsiębiorcy zajmującego się handlem pojazdami  wystarczy, że takie informacje znajdą się na fakturze sprzedaży,
 • dowód rejestracyjny pojazdu część I i II, jeżeli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu – tłumaczenia od tłumacza przysięgłego obowiązują dla pojazdów sprowadzonych spoza terenu Unii Europejskiej,
 • tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku które wystawia osoba sprowadzająca pojazd na teren Polski, 
 • oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu na teren Polski dokument wystawia osoba sprowadzająca pojazd na teren Polski,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu dla pojazdu pierwszy raz rejestrowanego w Polsce.

Rejestracji pojazdu dokonuje na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Opłaty :

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 ze zm.) i  rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 r., nr 59 poz. 421).
 • dowód rejestracyjny 54,00 zł,
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł,
 • znaki legalizacyjne tablicy 12,50 zł,
 • nalepka kontrolna na szybę (dot. tylko samochodów) 18,50 zł,
 • karta pojazdu – 75,00 zł,
 • tablica rejestracyjna samochodowa 80,00 zł,
 • tablica indywidualna 1000,00 zł,
 • tablica motocyklowa, ciągnikowa, na przyczepę 40,00 zł,
 • tablica motorowerowa 30,00 zł,
 • tablice samochodowe zabytkowe – 100,00 zł
 • tablice motocyklowe zabytkowe – 50,00 zł
 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 15.05.2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, o której mowa w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137)

Opłata ewidencyjna za wydanie:

 • karty pojazdu 0,50 zł
 • dowodu rejestracyjnego 0,50 zł
 • pozwolenia czasowego 0,50 zł
 • zalegalizowanych tablic rejestracyjnych 0, 50 zł
 • nalepki kontrolnej – 0,50 zł


Opłat można dokonać:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w kasie Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9)
  lub na konto urzędu:
 • PKO BP 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884 (opłata komunikacyjna)
 • PKO BP 49 1020 1811 0000 0802 0271 6850 (opłata ewidencyjna).
 • przy użyciu terminala płatniczego znajdującego  się w Starostwie Powiatowym w Wydziale Komunikacji i Transportu w Ostródzie (odpowiednio w Oddziale Komunikacji i Transportu w Morągu) – opłata manipulacyjna 2 zł od transakcji.


Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie -Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 102 – parter) dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.
Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 (Urząd Miasta – I piętro) dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.

Godziny przyjmowania interesantów
Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: poniedziałek w godz. 8:30 - 15:30, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30 – 14:00.
Tel. 642 98 70, 642-98-82
Oddział w Morągu: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 14.00.

Tel. 89 642 98 06; 89 642 98 39

Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Komunikacji i Transportu

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji  i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2014r. poz. 1522)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  (Dz.U. z 2014r. poz. 1727 ze zm.)             
 4. Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz. 783 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015r. poz. 305 ze zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015r. poz. 776 ze zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z 2003r. ze zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. z 2006r., Nr 59, poz. 421).
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz.U z 2015r, poz. 681 ze zm.)
 10. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2016r., poz. 803 ze zm.), ustawa z dnia 27 maja 2015r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 933)
 11. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundusz Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013r., poz. 392 ze zm.).

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.