Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Łukta

 

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE ŁUKTA

 

ZARZĄD  POWIATU W  OSTRÓDZIE

ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Łukta, w gm. Łukta, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 363/1 o pow. 10,6589 ha, uregulowanej w KW nr EL1O/00031732/9. 

Działy III i IV ww. księgi wieczystej nie zawierają wpisów – wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest objęta umową dzierżawy zawartą na czas nieoznaczony - umowa w trakcie wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31.12.2020r. Dzierżawcy nie przysługuje prawo pierwokupu ww. nieruchomości.

 

Na zbycie nieruchomości odbyły się dwa przetargi, ustne ograniczone, zakończone wynikiem negatywnym:

- pierwszy przetarg odbył się w dniu 18 listopada 2019 r.

- drugi przetarg odbył się w dniu w dniu 2 marca 2020 r.

 

Sprzedaż nieruchomości odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. , poz. 65 ze zm. ), rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U. z 2013r. , poz. 942 e zm. ) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( tj.: Dz. U. z 2019 r. , poz. 1362  ze zm.)

 

1. Opis zbywanej nieruchomości

Działka nr 363/1 o pow. 10,6589 ha, Kw nr EL1O/00031732/9 położona jest około 1,2 km od zwartej zabudowy wsi Łukta. Południowa granica działki biegnie wzdłuż lasu, natomiast pozostałe wzdłuż dróg dojazdowych oraz przez tereny rolne. Kształt działki jest dość regularny, teren  płaski. Dojazd do nieruchomości od strony zachodniej drogą gruntową biegnącą z Łukty; od strony północnej drogą asfaltową Łukta - Wynki, która przebiega w odległości ok. 120 m od granic działki. Połączenie nieruchomości z tą drogą odbywa się drogą nieurządzoną - gminną. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią grunty rolne i leśne. Zgodnie z zapisami w operacie ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytki: Lz - 0,0903 ha, Ł IV-0,2872 ha, RIVa-1,0280 ha, RV-0,9716 ha, RVI-8,2818 ha

Na terenie nieruchomości zlokalizowana jest północna część złoża „ŁUKTA”  Pole B.

Udział złoża w powierzchni całej nieruchomości wynosi ok. 66 % ( oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego, na  podstawie informacji pochodzących z karty informacyjnej złoża kopaliny stałej dostępnej w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS) .  Typy kopaliny: piaski kwarcowe.

 

2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania

Brak aktualnego planu zagospodarowania. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukta, działka 363/1 położona jest częściowo na obszarze oznaczonym symbolem PE – tereny przewidywanego występowania złóż kruszywa oraz częściowo przeznaczona jest na cele rolne.

Dla nieruchomości nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

3. Forma zbycia  - sprzedaż prawa własności

 

4. Termin i miejsce rokowań

Rokowania odbędą się   w  dniu 31 lipca 2020 r.  o  godzinie  1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - p. 335   

 

5.  Cena wywoławcza -  428 000,00 zł słownie złotych: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy

Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT  na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33  ustawy   z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług ( Dz. U.  z 2018 r. poz.2174 ze zm. ).

 

6.   Wysokość zaliczki  pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy i  termin jej wniesienia

 

Zaliczka wynosi 43 000,00 zł słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące  

Wpłaty zaliczki należy dokonać najpóźniej do dnia  27 lipca 2020 r. , przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Starostwa Powiatowego  w Ostródzie PKO Bank Polski SA  Nr  93 1020 1811 0000 0602 0271 6835 z tytułem podania wpłaty ” Rokowania na sprzedaż działki nr 363/1 w Łukcie”  oraz danych uczestnika rokowań.

 

7.  Nie przewiduje się rozłożenia ceny nabycia nieruchomości ustalonej w rokowaniach na raty.

Cena  sprzedaży  nieruchomości  jest  płatna  jednorazowo  i  podlega  zapłacie z  odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na rachunku Starostwa Powiatowego w Ostródzie  na trzy dni przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży.

 

8. Warunki przystąpienia do rokowań

1)  wpłacenie zaliczki w wymaganym terminie i ustalonej wysokości,

2) pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, które należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Rokowania na sprzedaż działki nr 363/1 w Łukcie”  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5  w pokoju nr 218 ( sekretariat I piętro)

w terminie do dnia 27 lipca 2020 r. do godz. 15 00,  

 

9. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna  lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, podpis oferenta,

2) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki  bez zastrzeżeń,

3) proponowaną cenę nabycia nieruchomości,

4) kopię dowodu wpłaty zaliczki,

5) oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat ( art.  7 ust.  1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego,

6) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

7) w przypadku  udziału  w rokowaniach małżonka  osoby  wpłacającej zaliczkę  przedłożenie pełnomocnictwa  udzielonego  przez  małżonka  wpłacającego  zaliczkę,  na  dokonanie czynności  prawnych  związanych  z  udziałem  w  rokowaniach,

8) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019r., poz.  1362 ze zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia  17  stycznia  2012  r.  (Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  109)  w  sprawie  kwalifikacji  rolniczych posiadanych  przez  osoby  wykonujące  działalność  rolniczą  kserokopie  poświadczone za  zgodność  z  oryginałem  przez składającego  ofertę,  przy  czym  jeżeli  nieruchomość ma  wejść  w  skład  wspólności  majątkowej  małżeńskiej  wystarczające  jest,  złożenie dokumentów kwalifikacji rolniczych, jak wyżej, jednego z małżonków

8) w  przypadku  składania  dokumentów  do  rokowań  przez  pełnomocnika  wymagane  jest równoczesne złożenie  stosownego  pełnomocnictwa  z  datą,  okresem  ważności, zakresem umocowania  i  podpisem  mocodawcy,  przy  czym  adwokat  i  radca  prawny  mogą samodzielnie  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kserokopię  składanego pełnomocnictwa,  a  pozostałe  osoby  winny  złożyć  pełnomocnictwo  w  oryginale z  poświadczonym   podpisem   przez   notariusza.   (uwaga:  po  zakończeniu rokowań do  przeniesienia  własności, jeżeli  strona  wygrywająca  rokowania będzie  działała  przez pełnomocnika,  wymagane  będzie  odrębne  pełnomocnictwo  w  formie  aktu  notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone).

 9) w przypadku zgłoszenia udziału w rokowaniach przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust. 1 i 3  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wymagana jest zgoda Dyrektora  Generalnego  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa  na  nabycie  sprzedawanej nieruchomości,  wyrażona  w  drodze  decyzji  administracyjnej, zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

10.  Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

11 . Informacje dodatkowe

W odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem rokowań prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia  Rolnictwa  działającego na  rzecz  Skarbu  Państwa,   w   przypadkach podanych w art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

12. W rokowaniach mogą uczestniczyć:

  1. rolnicy indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, chyba że ustawa stanowi inaczej, przy czym:
  1.  jeżeli  nabywana  nieruchomość  rolna  albo  jej  część  ma  wejść  w  skład  wspólności majątkowej  małżeńskiej  wystarczające  jest,  gdy  rolnikiem  indywidualnym  jest  jeden z małżonków,
  2.  powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących  w  skład  gospodarstwa  rodzinnego  nabywcy  nie  może  przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
  1. podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  lub inne podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 4 ustawy.

 

13. Dokumenty jakie przystępujący do rokowań winien posiadać, okazać lub złożyć komisji przetargowej po otwarciu przetargu.

Uczestnik  rokowań winien okazać komisji  przetargowej, po otwarciu rokowań, na wezwanie prowadzącego przetarg dokument tożsamości tj.:  dowód osobisty lub paszport.

 

14 . Inne informacje dotyczące przetargu.

1.Zgłaszający się do rokowań we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem nieruchomości, dokumentacją i warunkami rokowań.

2. Rokowania są ważne chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

3. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zwraca jest w terminie 3 dni od dnia zakończenia rokowań.

W razie uchylenia się uczestnika który wygrał rokowania od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka przepada.

4. Sprzedaż  nieruchomości  odbywa  się  według  stanu  prawnego  uwidocznionego w  operacie ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej nr EL1O/00031732/9.

5. Wygrywający rokowania pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

6. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

7.Szczegółowe informacje  można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój Nr 323) lub telefonicznie pod nr tel. 89 6429833 i 89 6429834. 

8. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji na okres co najmniej na  2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, na stronie internetowej: /www.bip.powiat.ostroda.pl   a  także  wyciąg  z  ogłoszenia    o  rokowaniach podlega   zamieszczeniu w   prasie  ogólnokrajowej  co  najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.

9.Zastrzega się prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w przypadku gdyby ujawniono po  stronie  nabywcy okoliczności  wskazujące  na  to,  że zawarcie  umowy będzie  stanowiło naruszenie przepisów określonych  w  ustawie  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego oraz unieważnienia przetargu lub odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

 

Druki do pobrania:

-  wzór  zgłoszenia uczestnictwa w rokowaniach,

-  oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa oraz oświadczenie

   o łącznej powierzchni użytków rolnych,

-  oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych,

-  oświadczenie o posiadanym stażu pracy w rolnictwie.