Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w formie powierzenia z udzieleniem dotacji na ich finansowanie

Załącznik do Uchwała Nr 55/166/020

Zarządu Powiatu w Ostródzie

z dnia 15 maja 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11 ust 1-4, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionych zadań publicznych w formie powierzenia z udzieleniem dotacji na ich finansowanie:

 

I. RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH:

  1. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych – na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.) oraz §1 pkt. 5 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1945). Wysokość środków publicznych przyznanych na zadanie w 2020 r.  wynosi 110.000,00zł. (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
  2. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach – na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.) oraz §1 pkt. 5 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1945). Wysokość środków publicznych przyznanych na zadanie w 2020 r. wynosi 70.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

 

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta uzyska najwyższą ilość punków (zgodnie z kryteriami oceny wniosku). Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Ostródzkim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.

 

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Konkurs dotyczy zadań realizowanych do dnia 31 grudnia 2020 roku. Warunkiem realizacji zadania jest wygranie konkursu ofert i podpisanie umowy realizacji zadania. Realizacja zadania powinna uwzględniać konieczność pracy zdalnej lub inne elastyczne formy pracy w przypadku trwającego stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego jak również używanie koniecznych materiałów ochronnych i dezynfekujących.

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT:       

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 08.06.2020 r. w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 210, 14-100 Ostróda, zgodnie ze wzorem oferty zamieszczonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.z 2018 r., poz. 2057).

V. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

Tryb i kryteria wyboru ofert określone są w specyfikacjach dotyczących poszczególnych zadań stanowiących załączniki 1 i 2 do ogłoszenia.

VI. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego na ich składanie.

VII. ZREALIZOWANE W ROKU 2019 ORAZ W ROKU OGŁOSZENIA KONKURSU ZADANIA TEGO SAMEGO RODZAJU I ICH KOSZTY:

Wymienione w ogłoszeniu zadania w 2019 roku realizowane były na kwoty odpowiednio:  85.000,00 zł. i 65.000,00 zł. i zostały one przekazane w formie dotacji organizacji pozarządowej. W roku 2020, do dnia ukazania się ogłoszenia, nie były realizowane zadania tego samego rodzaju.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

Specyfikacje na poszczególne zadania, wzór ofert realizacji zadania publicznego są do odbioru w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pok. 210. Można je też pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Ostródzie – www.powiat.ostroda.pl, lub ze strony internetowej PCPR - www.pcpr.ostroda.pl.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podawania przyczyny.

Od wyniku konkursu nie służy stronom odwołanie.

Załączniki: