Wersja obowiązująca z dnia

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Wymagane dokumenty:
Dokument potwierdzający prawo do gruntu (wynikające np.: z własności, posiadania samoistnego, zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, dzierżawy),
Projekt zagospodarowania działki z naniesioną powierzchnią gruntu przeznaczoną do wyłączenia (bilans terenu),
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Przy wyłączaniu gruntów rolnych klasy I, II, III a, III b mineralnych i gruntów rolnych kl. IV do VI organicznych, należy dostarczyć dokument o wartości gruntów wyłączanych . 

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej wniosek i załączniki są zwolnione z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa,  natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się do pokoju nr 424 tel. (0-89) 642-98-74 w godzinach pracy urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego - Dz. U. z 2021.735. ze zm. .). 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. 1326 ze zm.)
Opłaty jednorazowe oraz opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej należy uiszczać na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. 

Dane do przelewów od dnia 31.08.2020 r:
Santander Bank Polska S.A.
Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
Numer rachunku: 22 1090 2718 0000 0001 4649 4451

Załączniki