Wersja nieobowiązująca z dnia

Wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego

Wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek,- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  - projekt zagospodarowania działki, z oznaczeniem granic terenu przeznaczonego do wyłączenia z  produkcji rolniczej

- wypis z rejestru gruntów,

- wyciąg z mapy glebowo-rolnej.

 

Opłaty:

Opłata 10,00 zł. zgodnie z częścią I pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U.2018.1044 t.j. dotyczy wyłączenia gruntów mineralnych klasy I, II,  IIIa i IIIb oraz gruntów organicznych od klas IV do VI.Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej ) a dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie,  bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta w Ostródzie: nr konta BGŻ SA. O/OSTRÓDA 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170, lub w kasie tut. Organu.W sprawach wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego nie powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej..

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Starostwa,  natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się do pokoju nr 429 tel. (0-89) 642-98-74 w godzinach pracy urzędu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego - Dz. U. z 2017.1257 r. t.j .). 

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 429, tel. (0-89) 642-98-74

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. 1161 t.j.)

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.