Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Poradnik interesanta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski | wersja archiwalna

Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wymagane dokumenty:
Wniosek

Miejsce złożenia dokumentów:
kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 133.
Dokumenty można składać: w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00, natomiast od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Opłaty:
Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,- zł
Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24 lub na konto Urzędu Miasta w Ostródzie: 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170.

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca licząc od daty złożenia przez klasyfikatora operatu z przeprowadzonej klasyfikacji do Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów
Osoba prowadząca – Geodeta Anna Gapa, pokój nr 321 tel. 89 642-98-35

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezji i Kartografii w Olsztynie za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Ulgi:
Brak.

Informacje dodatkowe:
Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy do zadań Starosty jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów została przeprowadzona w sposób jednolity na terenie całego kraju na koszt Skarbu Państwa                          i obowiązuje nadal. W przypadku, gdy następuje trwała zmiana profilu użytkowania spowodowana przyczynami nie leżącymi bezpośrednio po stronie właściciela, jak: scalenie                 i wymiana gruntów, planowe zalesienia, klęski żywiołowe, itp. – wówczas zmiana klasyfikacji dokonywana jest na koszt Państwa.
W innych uzasadnionych przypadkach wnioski właścicieli gruntów o zmianę użytków gruntowych lub sprawdzenie klasyfikacji dla terenów przeznaczonych do produkcji rolnej wykonywane są na zlecenie i koszt wnioskodawcy.

Podstawa prawna:
- art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.),

- § 3 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. 2012, poz. 1246), art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

- ustawa o opłacie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z póżn. zm.)

Załączniki

Załączniki: