Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Geodezji i Kartografii
Wersja z dnia

Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów


Wymagane dokumenty:

Wniosek

Miejsce złożenia dokumentów:

kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 133.
Dokumenty można składać: w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00, natomiast od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Opłaty:

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,- zł
Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24 lub na konto Urzędu Miasta w Ostródzie: 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789.

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca licząc od daty złożenia przez klasyfikatora operatu z przeprowadzonej klasyfikacji do Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Kartografii
Osoba prowadząca – Starszy Geodeta Magdalena Jaksina, pokój nr 315 tel. 89 642-98-05

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezji i Kartografii w Olsztynie za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Ulgi:

Brak.

Informacje dodatkowe:

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy do zadań Starosty jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów została przeprowadzona w sposób jednolity na terenie całego kraju na koszt Skarbu Państwa i obowiązuje nadal. W przypadku, gdy następuje trwała zmiana profilu użytkowania spowodowana przyczynami nie leżącymi bezpośrednio po stronie właściciela, jak: scalenie i wymiana gruntów, planowe zalesienia, klęski żywiołowe, itp. – wówczas zmiana klasyfikacji dokonywana jest na koszt Państwa.
W innych uzasadnionych przypadkach wnioski właścicieli gruntów o zmianę użytków gruntowych lub sprawdzenie klasyfikacji dla terenów przeznaczonych do produkcji rolnej wykonywane są na zlecenie i koszt wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

•    art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.),
•    § 3 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. 2012, poz. 1246), 
•    art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
•    ustawa o opłacie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
 

Załączniki