Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów


 

 1. Wniosek o aktualizację: użytków i  gleboznawczej klasyfikacji gruntów może zostać złożony:
  przez właściciela lub współwłaścicieli gruntów.
 2. Wymagane dokumenty: Wniosek na formularzu: zał. Nr 1
 3. Miejsce złożenia dokumentów: Starostwo Powiatowe w Ostródzie - kancelaria ogólna, pokój nr 133 lub Oddziale Zamiejscowym w Morągu ( bud. U.M.  ul. 11-go Listopad 9 pok. Nr 4)
 4. Dokumenty można składać: w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00,  w Morągu od 7:00 do 15:00 natomiast od wtorku  do  piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 5. Opłaty:  Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,- zł
  Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24 lub na konto  Urzędu Miasta w Ostródzie: 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub niezwłocznie licząc od daty złożenia przez klasyfikatora operatu z przeprowadzonej klasyfikacji do Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Ostródzie.
 7. Wydział odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku:  Wydział Geodezji i Kartografii
 8. Osoba prowadząca – Starszy Geodeta Magdalena Jaksina, pokój nr 315 tel. 89 642-98-05
 9. Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i i Kartografcznegoi w Olsztynie za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 10. Ulgi: Brak.
 11. Informacje dodatkowe:
  Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy do zadań Starosty jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów została przeprowadzona w sposób jednolity na terenie całego kraju na koszt Skarbu Państwa w latach 1950-60 i obowiązuje nadal. W przypadku, gdy następuje trwała zmiana profilu użytkowania spowodowana przyczynami nie leżącymi bezpośrednio po stronie właściciela,  jak: scalenie i wymiana gruntów, planowe zalesienia, klęski żywiołowe, przeprowadzenie melioracji itp. – wówczas zmiana klasyfikacji dokonywana jest na koszt Państwa.
  W innych uzasadnionych przypadkach wnioski właścicieli gruntów o zmianę użytków gruntowych lub sprawdzenie klasyfikacji dla terenów przeznaczonych do produkcji rolnej wykonywane są na zlecenie i koszt wnioskodawcy. Listę klasyfikatorów do przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie i opracowanie operatu klasyfikacyjnego przedstawiono na zał. Nr 1
 12. Podstawy prawne do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów:
  • art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.),
  • § 3 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. 2012, poz. 1246), 
  • art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
  • ustawa o opłacie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)

Załączniki