Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wersja z dnia

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

INFORMACJA


Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Informuję, iż z dniem 1 sierpnia 2020 r.,  weszła w życie  ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2018.1137).
Rejestry prowadzą:

 1. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
 2. Polski Związek Żeglarski
 3. Starostwa

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie organu prowadzącego lub w postaci elektronicznej: interesant.reja24.gov.pl
W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te należy dołączyć do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.
Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym przez właściwego konsula. W  przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka pływająca została sprowadzona. Przepisu niniejszego nie stosuje się do składania deklaracji zgodności CE.
W razie przeniesienia na inną osobę własności zarejestrowanej jednostki pływającej dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dokument rejestracyjny.
Właściciel zarejestrowanej jednostki pływającej jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dnia zaistnienia danego faktu, o:

 1. zbyciu lub nabyciu jednostki;
 2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w rejestrze, w szczególności zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru.

 Zgodnie z art. 3 ust. 1. ww. ustawy obowiązkowi rejestracji podlega:

 1. jacht (jacht rekreacyjny oraz jacht komercyjny, skuter  wodny, jednostka pływająca używana do celów mieszkalnych (houseboat) oraz drewniana replika statku historycznego) oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
 2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
 3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy nie podlega:

 1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

 Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

Definicje, ilekroć ww. ustawie jest mowa o:

 • jachcie - należy przez to rozumieć jacht rekreacyjny oraz jacht komercyjny, w tym skuter wodny, jednostkę pływającą używaną do celów mieszkalnych (houseboat) oraz drewnianą replikę statku historycznego;
 • jachcie rekreacyjnym - należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany w żegludze morskiej lub w żegludze śródlądowej, wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, inny niż jacht komercyjny;
 • jachcie komercyjnym - należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany w żegludze morskiej lub w żegludze śródlądowej, wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, w ramach prowadzenia działalności polegającej na:
 1. odpłatnym przewozie osób,
 2. odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych,
 3. odpłatnym udostępnianiu statku w celach:
  • amatorskiego połowu ryb w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652, z 2017 r. poz. 60 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1137) lub
  • rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,
 4. odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą,
 5. każdym innym odpłatnym wykorzystaniu lub udostępnianiu statku
  o ile w ramach tej działalności nie jest używany do przewozu więcej niż 12 pasażerów;
 • jednostce pływającej używanej do połowu ryb - należy przez to rozumieć jednostkę pływającą używaną do amatorskiego połowu ryb oraz jednostkę pływającą używaną do połowów rybackich;
 • jednostce pływającej używanej do amatorskiego połowu ryb - należy przez to rozumieć statek używany do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;
 • jednostce pływającej używanej do połowów rybackich - należy przez to rozumieć statek używany do połowu organizmów żyjących w wodzie, w tym ryb i raków, wykonywanego rybackimi narzędziami lub urządzeniami połowowymi na wodach śródlądowych, inny niż jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb;

WYMAGANE DOKUMENTY:
W celu wpisania do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. dowód własności, którym może być w szczególności:
  1. faktura VAT,
  2. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,
  3. prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
  4. w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego,
  5. w przypadku jednostek pływających wybudowanych przed dniem 1 stycznia 2020 r. dowodem własności może być również oświadczenie właściciela. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. Wniosek o rejestrację (składany w postaci papierowej jest opatrzony czytelnym podpisem właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika właściciela lub współwłaściciela, przedstawiciela ustawowego właściciela lub współwłaściciela albo osoby uprawnionej do reprezentowania właściciela lub współwłaściciela jednostki pływającej, w przypadku gdy nie jest nim osoba fizyczna).
 3. Dokument lub materiał potwierdzający rejestrację w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana (dowód rejestracyjny lub zaświadczenie o rejestracji).
 4. Dokument o wyrejestrowaniu jednostki z poprzedniego rejestru polskiego lub zagranicznego albo dokument potwierdzający rejestrację czasową.
 5. Dokumentem stanowiącym podstawę określenia danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali jest deklaracja zgodności CE lub jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
  1. karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
  2. dokument wydany przez:
   • uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680) albo
   • podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, o której mowa powyżej,
    – jeżeli był wydany;
  3. dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i  4  ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), zwanej dalej „ustawą o żegludze śródlądowej”, jeżeli był wydany;

  4. inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez:

 • instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo
 • techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo
 • podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej
  -jeżeli był wydany.

 

 1. Dokumentem lub materiałem potwierdzającym informacje:

 1. o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze jednostki pływającej jest:
  1. dokument tożsamości,
  2. odpis, wyciąg albo zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego właściwego rejestru albo inny dokument wystawiony przez uprawniony organ stwierdzający:
   • pełną nazwę podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
   • NIP albo odpowiedni identyfikator,
   • siedzibę oraz
   • imiona i nazwiska osób uprawionych do działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
  3. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela - w odniesieniu do adresu zamieszkania właściciela, współwłaściciela lub armatora,

  4. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela - w odniesieniu do adresu do doręczeń  właściciela, współwłaściciela lub armatora;

 2. o rejestracji jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą jest:
  1. zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru polskiego lub zagranicznego, jeżeli jednostka pływająca była wcześniej w nim zarejestrowana,
  2. dokument potwierdzający rejestrację czasową;
 3. o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI) jednostki pływającej jest:
  1. czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem identyfikacyjnym oraz deklaracja zgodności CE, w której wskazano ten numer,
  2. dokument rejestracyjny;
 4. rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy jest:
  1. deklaracja zgodności CE,
  2. jeden z dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 5,
  3. instrukcja lub karta gwarancyjna producenta lub inny dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
  4. oświadczenie właściciela – w przypadku jednostek pływających bez napędu mechanicznego lub których moc napędu mechanicznego nie przekracza 20 kW;
 5. marce i modelu lub typie jednostki pływającej jest:
  1. deklaracja zgodności CE,
  2. dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
  3. dokumentacja projektowa,
  4. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
 6. podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej jest:
  1. w odniesieniu do liczby kadłubów oraz długości, szerokości, maksymalnego zanurzenia:
   • deklaracja zgodności CE,
   • świadectwo pomiarowe,
   • certyfikat pomiarowy,
   • jeden z dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 5,
   • dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
   • oświadczenie właściciela lub współwłaściciela w przypadku jednostek pływających, których długość nie przekracza 14 m,
  2. w odniesieniu do kategorii projektowej, jeżeli została nadana – deklaracja zgodności CE;

 7. materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, jest:
  1. deklaracja zgodności CE,
  2. jeden z dokumentów, o których mowapowyżej w pkt. 6,
  3. dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
  4. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
 8. roku budowy i producencie jednostki pływającej jest:
  1. deklaracja zgodności CE,
  2. dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
  3. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
 9. W przypadku gdy do wniosku nie załączono dokumentacji, o której mowa powyżej, do wniosku mogą być dołączone oświadczenia właściciela lub współwłaściciela:
  1. braku deklaracji zgodności CE, jeżeli jej wydanie nie było wymagane przepisami prawa, upłynęło 10 lat od momentu wydania deklaracji zgodności CE przez producenta albo właściciel nie posiada deklaracji zgodności CE, a uzyskanie duplikatu dokumentu nie jest możliwe;
  2. braku dokumentacji, jeżeli dla jednostki pływającej nie została wydana deklaracja zgodności CE ani inna dokumentacja wydana przez upoważniony podmiot umożliwiająca określenie danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru lub znaczącej wysokości fali;
  3. niezarejestrowaniu jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą;
  4. nienadaniu jednostce pływającej indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI);
  5. braku ważnego pozwolenia radiowego dla jednostki pływającej.
 10. dowodu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie    dokumentu rejestracyjnego.


OPŁATA SKARBOWA:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

 1. Opłata za  rozpatrzenie wniosku o:
  1. rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
  2. zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
  3. wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego; pobiera się opłatę w wysokości  80 zł.
 2. Opłata za  rozpatrzenie wniosku o: wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. pobiera się opłatę w wysokości  15 zł.
 3. Opłata za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego dla jednostki pływającej zarejestrowanej zgodnie z przepisami obowiązującymi do 1 sierpnia 2020 r., pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.

Opłaty  należy dokonać w dniu składania wniosku w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pokój nr 106  bądź przelewem na konto tego urzędu lub w kasie w Oddziale Zamiejscowym w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg.

Nr konta: Bank PKO BP S.A 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884
 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA:
Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.
Decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru wydaje organ rejestrujący, w przypadku gdy do jednostki pływającej nie stosuje się przepisów ustawy lub dane zawarte we wniosku o rejestrację nie są zgodne ze stanem faktycznym.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie Ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Zgodnie z art. 9 ust. 5 ww. ustawy, od decyzji organu rejestrującego przysługuje prawo do wniesienia odwołania do:

 1. ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;
 2. ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestracje zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2018.1137).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2020.248)
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15  stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m ( Dz. U.2020.157)
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m  (Dz.U.2020.763).

Platforma szkoleniowa oraz instrukcja wypełniania wniosków  w sprawie rejestracji jednostek pływających dla interesantów znajduje się na stronie: szkolenia.reja24.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI (pliki archiwum ZIP zawierające dokumenty do uzupełnienia):

Załączniki