Wersja obowiązująca z dnia

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

INFORMACJA


Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Informuję, iż z dniem 1 sierpnia 2020 r.,  weszła w życie  ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2018.1137).
Rejestry prowadzą:

 1. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
 2. Polski Związek Żeglarski
 3. Starostwa

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie organu prowadzącego lub w postaci elektronicznej: interesant.reja24.gov.pl

Platforma szkoleniowa oraz instrukcja wypełniania wniosków  w sprawie rejestracji jednostek pływających dla interesantów znajduje się na stronie: szkolenia.reja24.gov.pl

W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te należy dołączyć do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.
Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym przez właściwego konsula. W  przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka pływająca została sprowadzona. Przepisu niniejszego nie stosuje się do składania deklaracji zgodności CE.
W razie przeniesienia na inną osobę własności zarejestrowanej jednostki pływającej dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dokument rejestracyjny.
Właściciel zarejestrowanej jednostki pływającej jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dnia zaistnienia danego faktu, o:

 1. zbyciu lub nabyciu jednostki;
 2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w rejestrze, w szczególności zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru.

 Zgodnie z art. 3 ust. 1. ww. ustawy obowiązkowi rejestracji podlega:

 1. jacht (jacht rekreacyjny oraz jacht komercyjny, skuter  wodny, jednostka pływająca używana do celów mieszkalnych (houseboat) oraz drewniana replika statku historycznego) oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
 2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
 3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy nie podlega:

 1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

 Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

Definicje, ilekroć ww. ustawie jest mowa o:

 • jachcie - należy przez to rozumieć jacht rekreacyjny oraz jacht komercyjny, w tym skuter wodny, jednostkę pływającą używaną do celów mieszkalnych (houseboat) oraz drewnianą replikę statku historycznego;
 • jachcie rekreacyjnym - należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany w żegludze morskiej lub w żegludze śródlądowej, wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, inny niż jacht komercyjny;
 • jachcie komercyjnym - należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany w żegludze morskiej lub w żegludze śródlądowej, wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, w ramach prowadzenia działalności polegającej na:
 1. odpłatnym przewozie osób,
 2. odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych,
 3. odpłatnym udostępnianiu statku w celach:
  • amatorskiego połowu ryb w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652, z 2017 r. poz. 60 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1137) lub
  • rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,
 4. odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą,
 5. każdym innym odpłatnym wykorzystaniu lub udostępnianiu statku
  o ile w ramach tej działalności nie jest używany do przewozu więcej niż 12 pasażerów;
 • jednostce pływającej używanej do połowu ryb - należy przez to rozumieć jednostkę pływającą używaną do amatorskiego połowu ryb oraz jednostkę pływającą używaną do połowów rybackich;
 • jednostce pływającej używanej do amatorskiego połowu ryb - należy przez to rozumieć statek używany do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;
 • jednostce pływającej używanej do połowów rybackich - należy przez to rozumieć statek używany do połowu organizmów żyjących w wodzie, w tym ryb i raków, wykonywanego rybackimi narzędziami lub urządzeniami połowowymi na wodach śródlądowych, inny niż jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb;

WYMAGANE DOKUMENTY:
W celu wpisania do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. dowód własności, którym może być w szczególności:
  1. faktura VAT,
  2. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,
  3. prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
  4. w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego,
  5. w przypadku jednostek pływających wybudowanych przed dniem 1 stycznia 2020 r. dowodem własności może być również oświadczenie właściciela. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. Wniosek o rejestrację (składany w postaci papierowej jest opatrzony czytelnym podpisem właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika właściciela lub współwłaściciela, przedstawiciela ustawowego właściciela lub współwłaściciela albo osoby uprawnionej do reprezentowania właściciela lub współwłaściciela jednostki pływającej, w przypadku gdy nie jest nim osoba fizyczna).
 3. Dokument lub materiał potwierdzający rejestrację w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana (dowód rejestracyjny lub zaświadczenie o rejestracji).
 4. Dokument o wyrejestrowaniu jednostki z poprzedniego rejestru polskiego lub zagranicznego albo dokument potwierdzający rejestrację czasową.
 5. Dokumentem stanowiącym podstawę określenia danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali jest deklaracja zgodności CE lub jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
  1. karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
  2. dokument wydany przez:
   • uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680) albo
   • podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, o której mowa powyżej,
    – jeżeli był wydany;
  3. dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i  4  ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), zwanej dalej „ustawą o żegludze śródlądowej”, jeżeli był wydany;

  4. inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez:

 • instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo
 • techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo
 • podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej
  -jeżeli był wydany.

 

 1. Dokumentem lub materiałem potwierdzającym informacje:

 1. o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze jednostki pływającej jest:
  1. dokument tożsamości,
  2. odpis, wyciąg albo zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego właściwego rejestru albo inny dokument wystawiony przez uprawniony organ stwierdzający:
   • pełną nazwę podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
   • NIP albo odpowiedni identyfikator,
   • siedzibę oraz
   • imiona i nazwiska osób uprawionych do działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
  3. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela - w odniesieniu do adresu zamieszkania właściciela, współwłaściciela lub armatora,

  4. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela - w odniesieniu do adresu do doręczeń  właściciela, współwłaściciela lub armatora;

 2. o rejestracji jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą jest:
  1. zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru polskiego lub zagranicznego, jeżeli jednostka pływająca była wcześniej w nim zarejestrowana,
  2. dokument potwierdzający rejestrację czasową;
 3. o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI) jednostki pływającej jest:
  1. czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem identyfikacyjnym oraz deklaracja zgodności CE, w której wskazano ten numer,
  2. dokument rejestracyjny;
 4. rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy jest:
  1. deklaracja zgodności CE,
  2. jeden z dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 5,
  3. instrukcja lub karta gwarancyjna producenta lub inny dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
  4. oświadczenie właściciela – w przypadku jednostek pływających bez napędu mechanicznego lub których moc napędu mechanicznego nie przekracza 20 kW;
 5. marce i modelu lub typie jednostki pływającej jest:
  1. deklaracja zgodności CE,
  2. dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
  3. dokumentacja projektowa,
  4. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
 6. podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej jest:
  1. w odniesieniu do liczby kadłubów oraz długości, szerokości, maksymalnego zanurzenia:
   • deklaracja zgodności CE,
   • świadectwo pomiarowe,
   • certyfikat pomiarowy,
   • jeden z dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 5,
   • dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
   • oświadczenie właściciela lub współwłaściciela w przypadku jednostek pływających, których długość nie przekracza 14 m,
  2. w odniesieniu do kategorii projektowej, jeżeli została nadana – deklaracja zgodności CE;

 7. materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, jest:
  1. deklaracja zgodności CE,
  2. jeden z dokumentów, o których mowapowyżej w pkt. 6,
  3. dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
  4. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
 8. roku budowy i producencie jednostki pływającej jest:
  1. deklaracja zgodności CE,
  2. dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
  3. oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
 9. W przypadku gdy do wniosku nie załączono dokumentacji, o której mowa powyżej, do wniosku mogą być dołączone oświadczenia właściciela lub współwłaściciela:
  1. braku deklaracji zgodności CE, jeżeli jej wydanie nie było wymagane przepisami prawa, upłynęło 10 lat od momentu wydania deklaracji zgodności CE przez producenta albo właściciel nie posiada deklaracji zgodności CE, a uzyskanie duplikatu dokumentu nie jest możliwe;
  2. braku dokumentacji, jeżeli dla jednostki pływającej nie została wydana deklaracja zgodności CE ani inna dokumentacja wydana przez upoważniony podmiot umożliwiająca określenie danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru lub znaczącej wysokości fali;
  3. niezarejestrowaniu jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą;
  4. nienadaniu jednostce pływającej indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI);
  5. braku ważnego pozwolenia radiowego dla jednostki pływającej.
 10. dowodu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie    dokumentu rejestracyjnego.


OPŁATA SKARBOWA:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

 1. Opłata za  rozpatrzenie wniosku o:
  1. rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
  2. zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
  3. wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego; pobiera się opłatę w wysokości  80 zł.
 2. Opłata za  rozpatrzenie wniosku o: wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. pobiera się opłatę w wysokości  15 zł.
 3. Opłata za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego dla jednostki pływającej zarejestrowanej zgodnie z przepisami obowiązującymi do 1 sierpnia 2020 r., pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.

Opłaty  należy dokonać w dniu składania wniosku w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pokój nr 106  bądź przelewem na konto tego urzędu lub w kasie w Oddziale Zamiejscowym w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg.

Nr konta: Bank PKO BP S.A 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884
 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA:
Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.
Decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru wydaje organ rejestrujący, w przypadku gdy do jednostki pływającej nie stosuje się przepisów ustawy lub dane zawarte we wniosku o rejestrację nie są zgodne ze stanem faktycznym.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie Ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Zgodnie z art. 9 ust. 5 ww. ustawy, od decyzji organu rejestrującego przysługuje prawo do wniesienia odwołania do:

 1. ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;
 2. ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestracje zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2018.1137).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2020.248)
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15  stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m ( Dz. U.2020.157)
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m  (Dz.U.2020.763).

ZAŁĄCZNIKI (pliki archiwum ZIP zawierające dokumenty do uzupełnienia):

Załączniki