Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wersja z dnia nieobowiązująca

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Informuję, iż z dniem 1 sierpnia 2020 r.,  weszła w życie  ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2018.1137).

 W związku z powyższym zgodnie z art. 3 ust. 1. ww. ustawy obowiązkowi rejestracji podlega:

 1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW, 
 2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
 3. ednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy nie podlega:

 1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.


 Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.


Definicje, ilekroć ww. ustawie jest mowa o:

 • jachcie - należy przez to rozumieć jacht rekreacyjny oraz jacht komercyjny, w tym skuter wodny, jednostkę pływającą używaną do celów mieszkalnych (houseboat) oraz drewnianą replikę statku historycznego;
 • jachcie rekreacyjnym - należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany w żegludze morskiej lub w żegludze śródlądowej, wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, inny niż jacht komercyjny;
 • jachcie komercyjnym - należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany w żegludze morskiej lub w żegludze śródlądowej, wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, w ramach prowadzenia działalności polegającej na:
 1. odpłatnym przewozie osób,
 2. odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych,
 3. odpłatnym udostępnianiu statku w celach:
 • amatorskiego połowu ryb w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652, z 2017 r. poz. 60 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1137) lub
 • rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,
 1. odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą,
 2. każdym innym odpłatnym wykorzystaniu lub udostępnianiu statku
  -o ile w ramach tej działalności nie jest używany do przewozu więcej niż 12 pasażerów;
 • jednostce pływającej używanej do połowu ryb - należy przez to rozumieć jednostkę pływającą używaną do amatorskiego połowu ryb oraz jednostkę pływającą używaną do połowów rybackich;
 • jednostce pływającej używanej do amatorskiego połowu ryb - należy przez to rozumieć statek używany do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;
 • jednostce pływającej używanej do połowów rybackich - należy przez to rozumieć statek używany do połowu organizmów żyjących w wodzie, w tym ryb i raków, wykonywanego rybackimi narzędziami lub urządzeniami połowowymi na wodach śródlądowych, inny niż jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb;


WYMAGANE DOKUMENTY:

Rejestracji jednostki pływającej dokonuje się na podstawie:

 1. dowodu własności, którym może być w szczególności:

 

 1. faktura VAT,
 2. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,
 3. prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
 4. w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym - pisemne oświadczenie budowniczego- składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:  "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 1. wniosku o rejestrację zawierającego  informacje zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2018.1137)- wniosek w załączniku.
 2. dokumentów lub materiałów potwierdzających informację, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit a-c oraz i-p ww. ustawy.
 3. dowodu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
 4. Do wniosku o rejestrację dołącza się dokumenty i materiały, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o rejestracji, a także dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora, deklarację zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika, jeżeli były wydane.

 

 1. Wniosek o rejestrację może zawierać dodatkowe informacje podane w celu zwiększenia skuteczności prowadzenia działań ratowniczych lub przeciwdziałania kradzieży, w szczególności:
  1. dane osób, z którymi należy się kontaktować w razie prowadzenia działań ratowniczych;
  2. kolor lub znaki charakterystyczne na kadłubie lub żaglach;
  3. następujące dane dotyczące silnika zaburtowego: producent, typ silnika, moc w kW oraz numer silnika.

Wniosek o rejestrację składa się w postaci papierowej do organu rejestrującego osobiście albo przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika albo przekazuje się do organu rejestrującego w postaci elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.


Wnioski można również składać drogą elektroniczną adres: https://interesant.reja24.gov.pl
 

OPŁATA SKARBOWA:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

 1. Opłata za  rozpatrzenie wniosku o:
  1. rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
  2. zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
  3. wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego; pobiera się opłatę w wysokości  80 zł.
 2. Opłata za  rozpatrzenie wniosku o: wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. pobiera się opłatę w wysokości  15 zł.
 3. Opłata za  rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.

Opłaty  należy dokonać w dniu składania wniosku w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pokój nr 106  bądź przelewem na konto tego urzędu lub w Oddziale Zamiejscowym w Morągu.
Nr konta: Bank PKO BP S.A 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884 .
 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA:

Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.
Decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru wydaje organ rejestrujący, w przypadku gdy do jednostki pływającej nie stosuje się przepisów ustawy lub dane zawarte we wniosku o rejestrację nie są zgodne ze stanem faktycznym.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 1. Starostwo Powiatowe w Ostródzie
  Ul. Jana III Sobieskiego 5
  14-100 Ostróda
  MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
  Starostwo Powiatowe w Ostródzie
  Aneta Urbanowicz - pokój 424
  tel. 89 642 98 69
  e-mail: urbanowicz@powiat.ostroda.pl
   
 2. Oddział Zamiejscowy w Morągu.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ww. ustawy, od decyzji organu rejestrującego przysługuje prawo do wniesienia odwołania do:

 1. ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;
 2. ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestracje zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2018.1137).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2020.248)
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15  stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m ( Dz. U.2020.157)
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m  (Dz.U.2020.763).

ZAŁĄCZNIKI (pliki archiwum ZIP zawierające dokumenty do uzupełnienia):

Załączniki