Wersja nieobowiązująca z dnia

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zbyciu pojazdu.

Na podstawie art. 80b ust. 1 pkt 5, art. 80ba ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm) w ewidencji pojazdów gromadzi się odpowiednie dane, w tym o zbyciu pojazdu tj. dane zgłoszenia zbycia, datę zbycia pojazdu oraz dane nabywcy pojazdu tj.

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy
 • numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument
 • datę i miejsce urodzenia
 • numer identyfikacyjny REGON w przypadku gdy nabywcą jest osoba prawna
 • adres zamieszkania (siedziby).

Proszę pamiętać aby przy zawieraniu / spisywaniu dokumentów sprzedaży  pojazdu umieścić w/w dane, które będą niezbędne przy zgłoszeniu zbycia pojazdu.

Wymagane dokumenty:

 1. umowa, faktura lub inny dokument potwierdzający zbycie pojazdu,
 2. zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
  Zawiadomienie o zbyciu  można składać poprzez platformę ePUAP
  (epuap.gov.pl), za pośrednictwem Poczty Polskiej, osobiście lub przez pełnomocnika.

Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzono  obowiązek zgłoszenia zbycia oraz nabycia pojazdu. Termin na zgłoszenie zbycia lub nabycia (dotyczy transakcji zawartych po dniu 1 lipca 2021 r. wynosi 60 dni). Zbycie pojazdu należy zgłosić do Urzędu właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji. Nabycie pojazdu należy zgłosić zgodnie z miejscem zamieszkania.

W przypadku nie zachowania terminu na zgłoszenie zbycia lub nabycia będzie  to skutkowało  koniecznością wszczęcia postępowania administracyjnego i nałożenia kary pieniężnej w kwocie od 200 zł do 1000 zł.

Termin załatwienia sprawy:
w tym samym dniu

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie -Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 102 , 104 – parter) dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.
Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 (Urząd Miasta  I piętro) dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.

Godziny przyjmowania interesantów:
Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: 
poniedziałek w godz. 8:30 - 15:30,
wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30 – 14:00.
Tel. 642 98 70, 642-98-82

Oddział w Morągu: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 14:00.
Tel. 89 642 98 06; 89 642 98 39

Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Komunikacji i Transportu

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Postawa prawna:

 1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r poz. 735 ze zm.).
 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 poz. 988 ze zm.).
 3. Ustawa o Opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r poz. 1923).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji  i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów  (Dz.U. z 2022 r poz. 1847).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2022r poz. 1849).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz.U. z 2022r poz. 1848).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2021r poz. 100 ze zm).
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2022 poz. 1857).

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.