Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.  Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW

 1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośred-nictwa przy przewozie rzeczy.
 2. Certyfikat kompetencji zawodowych – w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna osoba musi posiadać certyfikat. Oświadczenie o wyznaczeniu zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy lub oświadczenie o zarządzaniu transportem przez przedsiębiorcę. 
 3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem.
 4. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej repu-tacji: wszystkich osób będących członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzają-cych spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innych przedsiębiorców – osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej transportem. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od chwili jego wydania.
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia finansowego w wysokości 50 000 euro. Są to:
  • roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną oso-bę;.
  • zabezpieczenie, takie jak gwarancja bankowa z jednego lub kilku banków lub innych instytucji fi-nansowych składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wymienioną kwotę lub ubezpieczenie, w którym ubezpieczyciel składa gwarancję za przedsiębiorcę na wymienioną kwotę. Beneficjentem gwarancji lub ubezpieczenia muszą być osoby trzecie (kontrahenci). Tytuł za-bezpieczenia (gwarancji, ubezpieczenia) musi stanowić zabezpieczenie wszelkich zobowiązań finan-sowych przedsiębiorcy. 
  • inne dokumenty potwierdzające:
   • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
   • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
   • własność nieruchomości.
    Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, ob-owiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
 6. Wydruk z CEIDG.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicz-nego organowi, który udzielił licencji, wszystkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany, obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.


WYSOKOŚĆ OPŁAT

 1. Opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

Okres ważności licencji

Od 2 do 15 lat

Do 30 lat

Do 50 lat

800

900

1000

 1. Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. 
 2. Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przed-siębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. 
 3. W innych przypadkach utraty licencji za wydanie wtórnika licencji pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. 
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziona licencja zostanie niezwłocznie zwrócona organowi, który jej udzielił. 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU 

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Jana III Sobieskiego 5
14 – 100 Ostróda

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW

Osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256.)  
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dn. 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (Dz.U.UE.L.09.300.51).
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.2019.2140).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013. 916).

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.