Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Komunikacji i Transportu
Wersja z dnia nieobowiązująca

Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

WYDAWANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

 

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.  Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.

 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW

 

 1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
 2. Certyfikat kompetencji zawodowych – w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna osoba musi posiadać certyfikat. Oświadczenie o wyznaczeniu zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy lub oświadczenie o zarządzaniu transportem przez przedsiębiorcę.
 3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem.
 4. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji: wszystkich osób będących członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innych przedsiębiorców – osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej transportem. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od chwili jego wydania.
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia finansowego w wysokości 50 000 euro. Są to:

a. roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę;.

b. zabezpieczenie, takie jak gwarancja bankowa z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wymienioną kwotę

lub ubezpieczenie, w którym ubezpieczyciel składa gwarancję za przedsiębiorcę na wymienioną kwotę. Beneficjentem gwarancji lub ubezpieczenia muszą być osoby trzecie (kontrahenci). Tytuł zabezpieczenia (gwarancji, ubezpieczenia) musi stanowić zabezpieczenie wszelkich zobowiązań finansowych przedsiębiorcy.

 1. inne dokumenty potwierdzające:

a)  dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

d) własność nieruchomości.

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

 1. Wydruk z CEIDG.

 

            Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszystkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany, obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

WYSOKOŚĆ OPŁAT

 

 1. Opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

 

Okres ważności licencji

Od 2 do 15 lat

Do 30 lat

Do 50 lat

800

900

1000

 

 

 1. Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

 

 1. Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 2. W innych przypadkach utraty licencji za wydanie wtórnika licencji pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziona licencja zostanie niezwłocznie zwrócona organowi, który jej udzielił.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

 

Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Jana III Sobieskiego 5

14 – 100 Ostróda

 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW

Osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika

PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.  2096 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dn. 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (Dz.U.UE.L.09.300.51).
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

Załączniki