Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Komunikacji i Transportu
Wersja z dnia nieobowiązująca

Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 2 właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Wymagane dokumenty:
W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wynikającego:

 1. ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, do zawiadomienia

dołącza się:

 • dowód rejestracyjny
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana
 1. z wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia

dołącza się:

 • dowód własności podwozia lub ramy,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim,
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
 • dowód rejestracyjny pojazdu

 

 1. z wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu do zawiadomienia

dołącza się:

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami ,
 • dokument potwierdzający, ze dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą (Kod PKD 45.20 Z)w tym zakresie techniczne pojazdów
 • dowód rejestracyjny
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana

 

 1. w przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym do zawiadomienia

dołącza się:

 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana

 

 1. w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu powodujące zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego, stosuje się zasady jak w przypadku rejestracji pojazdu.


Opłaty:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 ze zm.)
 • dowód rejestracyjny 54,00 zł,
 • pozwolenie czasowe 18,50 zł,
 • opłata ewidencyjna 1,00 zł.

Opłat można dokonać:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w kasie Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9)
  lub na konto urzędu:
  PKO BP 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884 (opłata komunikacyjna)
  PKO BP 49 1020 1811 0000 0802 0271 6850 (opłata ewidencyjna).
 • przy użyciu terminala płatniczego znajdującego  się w Starostwie Powiatowym w Wydziale Komunikacji i Transportu w Ostródzie (odpowiednio w Oddziale Komunikacji i Transportu w Morągu) – opłata manipulacyjna 2 zł od transakcji.Termin załatwienia sprawy:

 • w tym samym dniu pozwolenie czasowe, jeżeli jest wymagane


Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Komunikacji i Transportu

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 102 – parter)  dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.
Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 (Urząd Miasta – I piętro) dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.

Godziny przyjmowania interesantów
Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: poniedziałek w godz. 8:30 - 15:30, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30 – 14:00.
Tel. 642 98 70, 642 98 82
Oddział w Morągu: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 14.00.

Tel. 757 42 44

Postawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137  ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  (Dz.U. z 2014r. poz. 1727)            
 4. Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r. ze zmianami)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015r. poz. 305 ze zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015r. poz. 776)
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego            i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2003r., Nr 230, poz. 2302 ze zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. z 2006r., nr 59, poz. 421).
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 2013r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz.U z 2013r, poz. 392 ze zm.)

Załączniki

 • zawiadomienie
  format: pdf, rozmiar: 185.75 KB, data dodania:
 • UPOWAŻNIENIE
  format: word, rozmiar: 14 KB, data dodania: