Wersja obowiązująca z dnia

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Starosta wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego:

 • w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego,
 • w przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego.

Wymagane dokumenty:

 1. w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu:
  • Wniosek (osobiście lub pełnomocnik)
  • w przypadku braku w Centralnej Ewidencji Pojazdów informacji o następnym terminie badania technicznego – zaświadczenie lub odpis z rejestru badań technicznych pojazdów określające termin następnego badania technicznego,
  • złożenie przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
 2. w przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu w stopniu powodującym jego nieczytelność:
  • wniosek (osobiście lub pełnomocnik)
  • oddanie dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
  • w przypadku braku w Centralnej Ewidencji Pojazdów informacji o następnym terminie badania technicznego – zaświadczenie lub odpis z rejestru badań technicznych pojazdów określające termin następnego badania technicznego..

Wyciągu z rejestru badań technicznych nie trzeba przedstawiać w przypadku, gdy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu.
W przypadku wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący na wniosek właściciela wydaje pozwolenie czasowe na okres nie dłuższy niż 30 dni.

Opłaty:

 1. opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego albo jego wtórnika - 54,00 zł.
 2. opłata za  wydanie pozwolenia czasowego albo jego wtórnika –
  • w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy - 13,50 zł,
  • w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy - 18,50 zł.

Opłat można dokonać:

 • w kasie (gotówka, karta ) Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w kasie Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9)
  lub na konto urzędu:
 • PKO BP 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884 (opłata komunikacyjna).

Opłatę skarbową  można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Ostródzie nr konta  19 1160 2202 0000 0005 0164 4789,  lub bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w kasie Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9)

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie -Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 102 , 104 – parter) dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.
Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 (Urząd Miasta  I piętro) dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.

Godziny przyjmowania interesantów:
Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: 
poniedziałek w godz. 8:30 - 15:30, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30 – 14:00.
Tel. 642 98 70, 642-98-82

Oddział w Morągu: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 14:00.
Tel. 89 642 98 06; 89 642 98 39

Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Komunikacji i Transportu

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Podstawa prawna

 1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r poz. 775 ze zm.).
 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 poz. 1047ze zm.).
 3. Ustawa o Opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r poz. 1847).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji  i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów  (Dz.U. z 2022 r poz. 1847).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2022r poz. 1849).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz.U. z 2022r poz. 1848).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2021r poz. 100 ze zm).
   

Załączniki