Wersja obowiązująca z dnia

Konsultacje społeczne dot. „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020”

Ostróda, dnia 18.09.2019 r.

 

RL.523.19.2019

                                                          

ZAPRASZAM

 

 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

do zgłaszania uwag i opinii dot. „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020”. Uwagi i opinie można zgłaszać w formie pisemnej w terminie: od 20.09.2019 r. do 11.10.2019 r. do Wydziału Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie (adres do korespondencji: 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5) lub mailem na adres: a.rosloniec@powiat.ostroda.pl . O terminie decyduje data wpływu. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Załączniki