Wersja obowiązująca z dnia

Zadania Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Funkcję Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego sprawuje:

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego należy w szczególności:

 1. przedkładanie Zarządowi Powiatu w Ostródzie propozycji realizacji zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich oraz zmian w budżecie,
 2. przygotowanie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Powiatu, takich jak:
  1. opracowywanie zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i remontowych,
  2. przygotowywanie projektów umów o realizację usług projektowych i nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych oraz dostaw i usług pozostałych związanych z realizacją robót budowlanych,
  3. uzyskiwanie decyzji administracyjnych i uzgodnień dokumentacji projektowej,
  4. zlecanie realizacji dokumentacji projektowej i jej weryfikowanie (w tym dokumentacji obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków),
  5. zlecanie wykonania kosztorysów inwestorskich i ich weryfikowanie,
  6. opracowywanie kosztorysów inwestorskich, szacowanie wartości robót budowlanych (w tym ustalanie wysokości podatku VAT),
  7. bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji robót budowlanych i zgodnością z zawartymi umowami,
  8. przygotowanie oraz dokonywanie odbiorów: częściowych i końcowych robót budowlanych oraz usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym,
  9. uzyskiwanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektów,
  10. prowadzenie pełnej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
  11. prowadzenie archiwum dokumentacji projektowej,
 3. prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 4. zlecanie przeglądów technicznych wybranych obiektów,
 5. przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz wartości szacunkowej do postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, udział w prowadzeniu postępowań i nadzorowanie zgodności wykonania umów z przedmiotem zamówienia opisanym w ofercie,
 6. ewidencja udzielanych zamówień publicznych prowadzonych w trybie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 7. koordynacja działań Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie integracji europejskiej,
 8. gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji oraz materiałów otrzymywanych z odpowiednich instytucji unijnych dotyczących działalności samorządów lokalnych,
 9. stały udział w procesie kształcenia dotyczącego zagadnień integracyjnych oraz inicjowanie i przekazywanie informacji do samorządów lokalnych oraz grup środowiskowych w Powiecie,
 10. gromadzenie danych i monitorowanie prac związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 11. nadzorowanie i koordynowanie realizowanych programów rozwoju lokalnego oraz współpracy w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu,
 12. koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie pozyskiwania funduszy inwestycyjnych, w szczególności nadzoru nad przygotowywaniem i składaniem odpowiednich dokumentów aplikacyjnych,
 13. współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych,
 14. inspirowanie i udział w realizacji projektów współfinansowanych z programów pomocowych,
 15. współpraca z przedsiębiorcami i organizacjami skupiającymi przedsiębiorców,
 16. współpraca przy organizacji szkoleń i konferencji i innych wydarzen skierowanych do przedsiębiorców Powiatu Ostródzkiego,
 17. zamieszczanie informacji na stronie internetowej powiatu o możliwościach finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych dla jednostek organizacyjnych powiatu ostródzkiego, organizacji pozarządowych i firm,
 18. prowadzenie spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym umieszczanie niezbędnych informacji na stronie internetowej,
 19. przygotowywanie rocznych, wieloletnich programów współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i składanie sprawozdań Radzie z ich realizacji,
 20. współpraca przy organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych,
 21. przygotowywanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, w tym kontrola realizacji umów, rozliczanie merytoryczne i finansowe zadań publicznych,
 22. współpraca przy organizacji targów organizacji pozarządowych,
 23. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę na terenie powiatu,
 24. realizacja zadań, wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w zakresie spraw związanych z przygotowaniem procedury wyłonienia organizacji pozarządowej, przygotowania umowy oraz kontroli wykonywania umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 25. współdziałanie w zakresie prac Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w tym współpraca przy realizacji projektów wynikających z dokumentów strategicznych,
 26. współdziałanie w zakresie administrowania budynkiem Centrum Użyteczności Publicznej.