Zadania Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Informacja zadania wydziałów
Wersja z dnia

Zadania Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Funkcję Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego sprawuje: Artur Wilczek

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego należy w szczególności:

 1. przedkładanie Zarządowi Powiatu w Ostródzie propozycji realizacji zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich oraz zmian w budżecie,
 2. przygotowanie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Powiatu, takich jak:
  1. opracowywanie zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i remontowych,
  2. przygotowywanie projektów umów o realizację usług projektowych i nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych oraz dostaw i usług pozostałych związanych z realizacją robót budowlanych,
  3. uzyskiwanie decyzji administracyjnych i uzgodnień dokumentacji projektowej,
  4. zlecanie realizacji dokumentacji projektowej i jej weryfikowanie (w tym dokumentacji obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków),
  5. zlecanie wykonania kosztorysów inwestorskich i ich weryfikowanie,
  6. opracowywanie kosztorysów inwestorskich, szacowanie wartości robót budowlanych (w tym ustalanie wysokości podatku VAT),
  7. bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji robót budowlanych i zgodnością z zawartymi umowami,
  8. przygotowanie oraz dokonywanie odbiorów: częściowych i końcowych robót budowlanych oraz usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym,
  9. uzyskiwanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektów,
  10. prowadzenie pełnej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
  11. prowadzenie archiwum dokumentacji projektowej,
 3. prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 4. zlecanie przeglądów technicznych wybranych obiektów,
 5. przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz wartości szacunkowej do postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, udział w prowadzeniu postępowań i nadzorowanie zgodności wykonania umów z przedmiotem zamówienia opisanym w ofercie,
 6. ewidencja udzielanych zamówień publicznych prowadzonych w trybie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 7. koordynacja działań Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie integracji europejskiej,
 8. gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji oraz materiałów otrzymywanych z odpowiednich instytucji unijnych dotyczących działalności samorządów lokalnych,
 9. stały udział w procesie kształcenia dotyczącego zagadnień integracyjnych oraz inicjowanie i przekazywanie informacji do samorządów lokalnych oraz grup środowiskowych w Powiecie,
 10. gromadzenie danych i monitorowanie prac związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 11. nadzorowanie i koordynowanie realizowanych programów rozwoju lokalnego oraz współpracy w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu,
 12. koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie pozyskiwania funduszy inwestycyjnych, w szczególności nadzoru nad przygotowywaniem i składaniem odpowiednich dokumentów aplikacyjnych,
 13. współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych,
 14. inspirowanie i udział w realizacji projektów współfinansowanych z programów pomocowych,
 15. współpraca z przedsiębiorcami i organizacjami skupiającymi przedsiębiorców,
 16. współpraca przy organizacji szkoleń i konferencji i innych wydarzen skierowanych do przedsiębiorców Powiatu Ostródzkiego,
 17. zamieszczanie informacji na stronie internetowej powiatu o możliwościach finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych dla jednostek organizacyjnych powiatu ostródzkiego, organizacji pozarządowych i firm,
 18. prowadzenie spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym umieszczanie niezbędnych informacji na stronie internetowej,
 19. przygotowywanie rocznych, wieloletnich programów współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i składanie sprawozdań Radzie z ich realizacji,
 20. współpraca przy organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych,
 21. przygotowywanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, w tym kontrola realizacji umów, rozliczanie merytoryczne i finansowe zadań publicznych,
 22. współpraca przy organizacji targów organizacji pozarządowych,
 23. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę na terenie powiatu,
 24. realizacja zadań, wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w zakresie spraw związanych z przygotowaniem procedury wyłonienia organizacji pozarządowej, przygotowania umowy oraz kontroli wykonywania umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 25. współdziałanie w zakresie prac Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w tym współpraca przy realizacji projektów wynikających z dokumentów strategicznych,
 26. współdziałanie w zakresie administrowania budynkiem Centrum Użyteczności Publicznej.