Wersja nieobowiązująca z dnia

Zadania Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Funkcję Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego sprawuje: Artur Wilczek

Do zakresu działania Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego należy w szczególności:


1) przedkładanie Zarządowi Powiatu w Ostródzie propozycji realizacji zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich oraz zmian w budżecie.
2) przygotowanie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Powiatu, takich jak:
   a) opracowywanie zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i remontowych
   b) przygotowywanie projektów umów o realizację usług projektowych i nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych oraz dostaw i usług pozostałych związanych z realizacją robót budowlanych,
   c) uzyskiwanie decyzji administracyjnych i uzgodnień dokumentacji projektowej,
   d) zlecanie realizacji dokumentacji projektowej i jej weryfikowanie (w tym dokumentacji obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków),
   e) zlecanie wykonania kosztorysów inwestorskich i ich weryfikowanie,
   f) opracowywanie kosztorysów inwestorskich, szacowanie wartości robót budowlanych (w tym ustalanie wysokości podatku VAT),
   g) bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji robót budowlanych i zgodnością z zawartymi umowami,
   h) przygotowanie oraz dokonywanie odbiorów: częściowych i końcowych robót budowlanych oraz usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym,
   i) uzyskiwanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektów,
   j) prowadzenie pełnej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
   k) prowadzenie archiwum dokumentacji projektowej,
3) prowadzenie książek obiektów budowlanych,
4) zlecanie przeglądów technicznych wybranych obiektów,
5) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz wartości szacunkowej do postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, udział w prowadzeniu postępowań i nadzorowanie zgodności wykonania umów z przedmiotem zamówienia opisanym w ofercie,
6) ewidencja udzielanych zamówień publicznych prowadzonych w trybie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
7) uzgodnienia w Zespołach Projektowych realizowanych projektów,
8) współpraca z Wydziałem Rozwoju Lokalnego w zakresie opracowywania wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na realizacje zadań inwestycyjnych.”

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.