Wersja nieobowiązująca z dnia

Zadania Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Funkcję Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego sprawuje: Artur Wilczek

Do zakresu działania Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego należy w szczególności:

 

 1. przedkładanie Zarządowi Powiatu w Ostródzie propozycji realizacji zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich oraz zmian w budżecie.
 2. przygotowanie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Powiatu, takich jak:
 • opracowywanie zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i remontowych
 • przygotowywanie projektów umów o realizację usług projektowych i nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych oraz dostaw i usług pozostałych związanych z realizacją robót budowlanych,
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych i uzgodnień dokumentacji projektowej,
 • zlecanie realizacji dokumentacji projektowej i jej weryfikowanie (w tym dokumentacji obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków),
 • zlecanie wykonania kosztorysów inwestorskich i ich weryfikowanie,
 • opracowywanie kosztorysów inwestorskich, szacowanie wartości robót budowlanych (w tym ustalanie wysokości podatku VAT),
 • bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji robót budowlanych i zgodnością z zawartymi umowami,
 • przygotowanie oraz dokonywanie odbiorów: częściowych i końcowych robót budowlanych oraz usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym,
 • uzyskiwanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektów,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • prowadzenie archiwum dokumentacji projektowej,
 1. prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 2. zlecanie przeglądów technicznych wybranych obiektów,
 3. przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz wartości szacunkowej do postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, udział w prowadzeniu postępowań i nadzorowanie zgodności wykonania umów z przedmiotem zamówienia opisanym w ofercie,
 4. ewidencja udzielanych zamówień publicznych prowadzonych w trybie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 5. uzgodnienia w Zespołach Projektowych realizowanych projektów,
 6. współpraca z Wydziałem Rozwoju Lokalnego w zakresie opracowywania wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na realizacje zadań inwestycyjnych.”

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.